ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : หน้าแรก หรือ หน้าโฮมเพจ

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรม งานช่างฝีมือศิลปะไทยโบราณ หลักสูตร ๑ ปี


โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริเกี่ยวกับศิลปะโบราณ ที่มีอยู่ในพระบรมมหาราชวัง และตามสถานที่ทั่วไปว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการอนุรักษ์ ให้คงอยู่ต่อไป จึงทรงเห็นสมควร จัดให้มีการเรียนรู้ และการฝึกอบรมงานช่างฝีมือต่างๆ จนสามารถนำมาใช้ในงาน อนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุได้ สำนักพระราชวัง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้ง โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย (วิทยาลัยในวังชาย) ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และเริ่มทำการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้หออุเทสทักสินา เป็นอาคารเรียน ตลอดจนทรงมีพระเมตตา พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการดำเนินกิจการด้านต่างๆ ของโรงเรียน อีกทั้งได้เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาที่จบหลักสูตรวิชาชีพเป็นประจำทุกปี

"งานช่างเด่น เน้นศิลป์ไทย ใฝ่คุณธรรม" เป็นคำขวัญประจำโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย รุ่นที่ 23

รูปภาพ นักเรียนรุ่นที่ ๒๓ ร่วมบันทึกภาพรวมกับคณะครูและเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณด้าหน้าโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ก่อนเข้ารับพระราชทานใบประกาศนียบัตร** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **