การบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ ๑๖๘ ชั่วโมง ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง ๓

เริ่มทำการบันทึกเทปโทรทัศน์เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๓๐ น. ตอน งาน
ช่างแทงหยวก (สืบเนื่องมาจาก การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔) รายการ ๑๖๘ ชั่วโมง ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๒๔.๐๐ – ๒๔.๓๐ น. ทางไทยทีวีสี ช่อง ๓