ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : รายการ ๑๖๘ ชั่วโมง ช่วง 168 Thailand

รายการ ๑๖๘ ชั่วโมง ช่วง 168 Thailand ตอน งานช่างแทงหยวก โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

รายการนี้บันทึกเทปโทรทัศน์เมื่อวัีนที่ ๒๓ กันยาน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานช่างแทงหยวก คือ อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม นักจัดการงานในพระองค์ปฏิบัิติการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรด้านงานช่างฝีมือศิลปะ กองศิลปกรรม สำนักพระราชวัง และคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) พิธีกรผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ คือ คุณคณีอาจ แดนดำรงสุข รายการ ๑๖๘ ชั่วโมง ออกอากาศตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ น. - ๒๔.๓๐ น. ทุกคืนวันพุธ ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง ๓ (เทปนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔)

ขอขอบพระคุณ สถานีโทรศัทน์สี ช่อง ๓ และบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เท้นเมนท์ จำกัด รายการ ๑๖๘ ชั่วโมง ที่ได้กรุณามาถ่ายทำรายการ และร่วมกันเผยแพร่งานช่างฝีมือดั้งเดิมของไทย ซึ่งกำลังจะสูญหายให้คนไทยได้เรียนรู้ และรู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น