ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : บรรยากาศวันชมวัดชมวัง ประจำปี ๒๕๕๖

บรรยากาศวันชมวัดชมวัง

๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ นักเรียนใหม่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้ชื่นชมความงดงามของพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีศาสดาราม และมีโอกาสได้ขึ้นไปบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งถือเป็นสิริมงคลของชีวิตของนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ทุกคน