พิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลการประกวดประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๓

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภูพาทิศ เอี่ยมสุข นักเรียนแผนกงานช่างปั้น รุ่นที่ ๒๕ ที่สามารถคว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดพระพุทธรูปประเภทไทยประเพณี ประเภทนักศึกษา รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) จึงขอยกย่องและขอแสดงความยินดีกับการทำผลงานในครั้งนี้ด้วย อีกทั้งขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลทุกท่าน ในพิธีประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัลการประกวดประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พิพิธพัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร

จัดการประกวดโดย มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมูลนิธิพระเทวราชโพธิสัตว์ จัดงานประกวดประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์งานประติมากรรม สร้างคุณค่างานประติมากรรม รวมถึงกระตุ้นการพัฒนาผลงานด้านประติมากรรมไปสู่นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง