โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

สืบเนื่องจากวาระเฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง อันประกอบด้วย มหาปราสาทราชมณเฑียร ตลอดจนเครื่องราชูปโภคต่างๆ ซึ่งล้วนต้องใช้ฝีมือช่างสิบหมู่ทั้งสิ้น แต่ขาดแคลนผู้มีความรู้ ความชำนาญในวิชาช่างสิบหมู่ จึงทรงมีพระราชดำริว่า หากไม่ถ่ายทอดวิชาช่างสิบหมู่ให้แก่คนรุ่นหลัง ย่อมยากจะรักษาศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณค่ายิ่งของชาติไทยไว้ได้ จึงมีพระราชดำริ ที่จะอนุรักษ์ และเผยแพร่วิชาความรู้ที่เคยฝึกฝนกันในวัง ให้กว้างขวางออกสู่ประชาชน ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “งานช่างศิลป์ไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ เพราะศิลปะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนในชาติที่สืบทอดกันมายาวนาน จนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ”

ภาพถ่ายโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย ใช้อาคารหออุเทศทักษิณา ในพระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนช่างผีมือในวังชาย

รูปภาพ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ณ อาคารหออุเทสทักสินา ในพระบรมมหาราชวังฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชานุญาต ให้ใช้อาคารหออุเทสทักสินา ภายในพระบรมมหาราชวัง เพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่ พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ระยะแรกรับทั้งบุตร และธิดาของข้าราชบริพารมาฝึกอบรม ปัจจุบันรับเฉพาะนักเรียนชาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเมตตาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการดำเนินงาน ทรงเอาพระทัยใส่ ติดตามการดำเนินงาน อีกทั้งเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานวุฒิบัตรแก่นักศึกษา ที่จบหลักสูตรเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๒ เป็นต้นมา ปัจจุบัน โรงเรียนผู้ใหญ่ พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) เปิดสอนวิชางานเขียน งานปั้น งานประดับมุก งานลายรดน้ำ งานแกะสลัก งานหัวโขน และงานปักจักรอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวัง จัดสร้างสาขาวิทยาลัยในวังชาย ด้านช่างสิบหมู่ขึ้น ณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปีที่ ๕๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานนามสถานศึกษาแห่งนี้ว่า “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)”

สำนักพระราชวัง ได้ร่วมมือมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน จัดการฝึกอบรมวิชาชีพช่างสิบหมู่ ให้กับบุคคลที่สนใจแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้สามารถนำทักษะความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ครอบครัว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยโบราณ ให้คงอยู่สืบไป

ปัจจุบัน “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)” เปิดดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพช่างสิบหมู่ หลักสูตร ๘๐๐ ชั่วโมง สาขาวิชาช่างสิบหมู่ที่เปิดสอนมี ๕ สาขาวิชา ได้แก่ หมู่ช่างรัก (งานประดับมุก) หมู่ช่างเขียน (งานจิตรกรรมไทย) หมู่ช่างแกะ (งานฉลุและแกะสลัก) หมู่ช่างปั้น (งานปูนปั้น) หมู่ช่างหุ่น (งานหัวโขน) รับนักศึกษาทั้งชาย หญิง มีทั้งประจำและไป–กลับ หมู่ช่างละ ๑๕ คน

โรงเรียนผู้ใหญ่ พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) และ “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก” (วิทยาลัยในวัง) แสดงถึงหนึ่งในแนวทางการอนุรักษ์ และฟื้นฟูงานช่างหลวงไทย ให้คงอยู่คู่สังคมไทย ผ่านระบบการศึกษาที่เปิดโอกาส ให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะคนด้อยโอกาส ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากเดิม โรงเรียนผู้ใหญ่ พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) เป็นโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) รับนักศึกษาทั้งชาย และหญิง

สถานที่ตั้งของโรงเรียนของเรา คือ อาคารหออุเทสทักสินา (โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย) ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๑ ๑๘๕๖Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!