รายชื่อเจ้าหน้าที่และพนักงานฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

รายชื่อของเจ้าหน้าที่และพนักงานในฝ่ายต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้

งานธุรการ


นางสาวสุรีรัตน์ ภู่เชิด เจ้าหน้าที่ธุรการ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางสาวสุรีรัตน์ ภู่เชิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพุทธชาด  บุญประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางสาวพุทธชาด บุญประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


งานวิชาการ

นางสาวช่อลัดดา ภานุมาศ เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางสาวช่อลัดดา ภานุมาศ
เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการ


หมวดโสตศึกษา และหมวดสันทนาการ

นายประเทือง ทองรอด งานโสตศึกษา และงานสันทนาการ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นายประเทือง ทองรอด
โสตศึกษา และงานสันทนาการ


หมวดอาคารและสถานที่เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพิเศษ

งานห้องสมุด

นางสาวสุกัญญา ประจักษ์จิตต์ เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางสาวสุกัญญา ประจักษ์จิตต์
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด
Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!