รายชื่อคณะครูประจำวิชาอาชีพเลือกเสรี ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

วิชาอาชีพเลือกเสรี มีทั้งหมด 4 รายวิชา ดังมีรายชื่อคณะครูผู้สอนในแต่ละวิชา คือ

วิชาลงรักปิดทอง

นางสาวสุภาพร รัตนาภรณ์ ครูประจำวิชาช่างลงรักปิดทอง ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางสาวสุภาพร รัตนาภรณ์

นางสาวสุรีรัตน์ ภู่เชิด ครูประจำวิชาช่างลงรักปิดทอง ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางสาวสุรีรัตน์ ภู่เชิด

นายประเทือง ทองรอด ครูประจำวิชาช่างลงรักปิดทอง ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นายประเทือง ทองรอดวิชาช่างแทงหยวก

นายธนวินทร์ จุ้ยอนันต์ ครูประจำวิชาช่างแทงหยวก ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นายธนวินทร์ จุ้ยอนันต์

นายพรเทพ จันทรา ครูประจำวิชาช่างแทงหยวก ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นายพรเทพ จันทราวิชาสีน้ำ

ครูประจำวิชาสีน้ำ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

...


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!