ผู้บริหารฯ คณะอาจารย์ และบุคคลากรฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นายสรรชัย  เทียมทวีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นายสรรชัย เทียมทวีสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)นางนภาพร เล้าสินวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางนภาพร เล้าสินวัฒนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)นายนรินทร์ เนียมภิรมย์ หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ

นายนรินทร์ เนียมภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรด้านงานช่างฝีมือศิลปะนางสาวสุภาพร รัตนาภรณ์ หัวหน้างานธุรการ

นางสาวสุภาพร รัตนาภรณ์
หัวหน้างานธุรการ

อาจารย์ประเสริฐ  แสงพงษ์พันธ์ หัวหน้างานวิชาการ

อาจารย์ประเสริฐ แสงพงษ์พันธ์
หัวหน้างานวิชาการ

อาจารย์นายธีรนาถ ทองตะโก หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ

นายธีรนาถ ทองตะโก
หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ
Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!