รุ่นที่ ๗ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๘

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๓๘ รุ่นที่ ๗ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๗

นายกนก เอี่ยมแทนนายกนก เอี่ยมแทน
นายเกียรติศักดิ์ สาเทศนายเกียรติศักดิ์ สาเทศ
นายกฤษณะ มงคลเมฆนายกฤษณะ มงคลเมฆ
นายจิตรพงศ์ อำพันทองนายจิตรพงศ์ อำพันทอง
นายจิระศักดิ์ จีนเสนนายจิระศักดิ์ จีนเสน
นายชัยรัตน์ บิลอับดุลเลาะมานนายชัยรัตน์ บิลอับดุลเลาะมาน
นายชำนาญ เขียววาสน์นายชำนาญ เขียววาสน์
นายทวีศักดิ์ ศรีสุรานายทวีศักดิ์ ศรีสุรา
นายทรงพล เตชสินปวีณนายทรงพล เตชสินปวีณ
นายธวัชชัย สมบุญนายธวัชชัย สมบุญ
นายนพรัตน์ กิจนิตย์ชีว์นายนพรัตน์ กิจนิตย์ชีว์
นายนราชัย ดำหนูนายนราชัย ดำหนู
นายประสิทธิ์ อวดเขตต์นายประสิทธิ์ อวดเขตต์
นายปิยวิทย์ สุขพิมายนายปิยวิทย์ สุขพิมาย
นายพยุงศักดิ์ ประเสริฐแก้วนายพยุงศักดิ์ ประเสริฐแก้ว
นายพฤษกชาติ ผูกเพาะนายพฤษกชาติ ผูกเพาะ
นายพิสิฐ แก้วอรุณคำนายพิสิฐ แก้วอรุณคำ
นายมงคล แซ่เฮ้งนายมงคล แซ่เฮ้ง
นายวรนารถ จันทร์กวีกูลนายวรนารถ จันทร์กวีกูล
นายวัชระ สุขสมยานายวัชระ สุขสมยา
นายวันชาติ ถนอมสัจจ์นายวันชาติ ถนอมสัจจ์
นายวิชาญ พรมมรนายวิชาญ พรมมร
นายวิทิต จินตานนท์นายวิทิต จินตานนท์
นายศุภกิจ ทับทิมโตนายศุภกิจ ทับทิมโต
นายสมนึก ยิดนุดดินนายสมนึก ยิดนุดดิน
นายสมุทร ยันสาครนายสมุทร ยันสาคร
นายสุชาติ ชะยูเด็นนายสุชาติ ชะยูเด็น
นายสุนันท์ เจริญสุขนายสุนันท์ เจริญสุข
นายสุรชัย ชูคะรัมย์นายสุรชัย ชูคะรัมย์
นายองอาจ ราชแพทยาคมนายองอาจ ราชแพทยาคม
นายอภินันท์ หอวัฒนพาณิชย์นายอภินันท์ หอวัฒนพาณิชย์
นายอภิสิทธิ์ สุทธิชื่นนายอภิสิทธิ์ สุทธิชื่น
นายอุทัย สัมฤทธิ์ล้วนนายอุทัย สัมฤทธิ์ล้วน
นายอุทิตย์ ไทรสุวรรณนายอุทิตย์ ไทรสุวรรณ
นายไอยเรศ งามแฉล้มนายไอยเรศ งามแฉล้ม
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๗

นายกิตติ ลิ่มสกุลนายกิตติ ลิ่มสกุล
นายจักรกฤษณ์ จิรากรนายจักรกฤษณ์ จิรากร
นายจิระ ยืนนานนายจิระ ยืนนาน
นายฐิติผล เทศเพ็ญนายฐิติผล เทศเพ็ญ
นายเดชา กุลพงษ์นายเดชา กุลพงษ์
นายธรรมรัตน์ ก้องเสียงนายธรรมรัตน์ ก้องเสียง
นายนพดล สุดภู่ทองนายนพดล สุดภู่ทอง
นายนริศ หาทรัพย์นายนริศ หาทรัพย์
นายบัญชา ศิลพันธุ์นายบัญชา ศิลพันธุ์
นายบ็น ชะดรรัมย์นายบ็น ชะดรรัมย์
นายประมวล พาด้วงนายประมวล พาด้วง
นายปรีชา บุญยะมาลิกนายปรีชา บุญยะมาลิก
นายพงษ์สันต์ ยอดสุรางค์นายพงษ์สันต์ ยอดสุรางค์
นายไพโรจน์ สุขสุคนธ์นายไพโรจน์ สุขสุคนธ์
นายภัทราวุธ รอดอริห์นายภัทราวุธ รอดอริห์
นายชาณุ เพ็ญต่ายนายชาณุ เพ็ญต่าย
นายภาสุระ แฉ่งสมบูรณ์นายภาสุระ แฉ่งสมบูรณ์
นายภีรัฐ อุ้มปรีชานายภีรัฐ อุ้มปรีชา
นายมารุต พวงธนสารนายมารุต พวงธนสาร
นายสุคณิต จันทะนบนายสุคณิต จันทะนบ
นายสุดสาคร มัศยามาศนายสุดสาคร มัศยามาศ
นายสุรวงษ์ ประชาพิทักษ์นายสุรวงษ์ ประชาพิทักษ์
นายอภิวัฒน์ สุขสมานนายอภิวัฒน์ สุขสมาน
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๗

นายจีรวัฒน์ ดวงจันทร์นายจีรวัฒน์ ดวงจันทร์
นายณัฐพล โลหะพิทักษ์นายณัฐพล โลหะพิทักษ์
นายตริกรณ์ เทียนพาลีนายตริกรณ์ เทียนพาลี
นายทิวา กอผจญนายทิวา กอผจญ
นายบวร วงศ์แก้วนายบวร วงศ์แก้ว
นายประสงค์ ยอดดีนายประสงค์ ยอดดี
นายพลเมือง ฤทธิ์ศรีบุญนายพลเมือง ฤทธิ์ศรีบุญ
นายพิภพ ผลศาสตร์นายพิภพ ผลศาสตร์
นายยุทธภูมิ อยู่ถมสังข์นายยุทธภูมิ อยู่ถมสังข์
นายวีรศักดิ์ สุทธรัตน์นายวีรศักดิ์ สุทธรัตน์
นายสรพงษ์ นวมเพ็ชรนายสรพงษ์ นวมเพ็ชร
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๗

น.ส.กิติมา เล็กประทุมน.ส.กิติมา เล็กประทุม
น.ส.ปัญญาภรณ์ ลิ้มประเสริฐน.ส.ปัญญาภรณ์ ลิ้มประเสริฐ
น.ส.มรกต ทรัพย์มหาศาลน.ส.มรกต ทรัพย์มหาศาล
น.ส.สมใจนึก กิตตินันทชัยน.ส.สมใจนึก กิตตินันทชัย
น.ส.อาทิยา พรศาปานน.ส.อาทิยา พรศาปาน


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!