รุ่นที่ ๘ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๙

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๓๙ รุ่นที่ ๘ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๘

นายกาญจน์ ไสหลวงนายกาญจน์ ไสหลวง
นายกิตติพล คงสมัยนายกิตติพล คงสมัย
นายกุศล มาตวิเศษนายกุศล มาตวิเศษ
นายคนึงนิตย์ ไชยวงค์ก้อนนายคนึงนิตย์ ไชยวงค์ก้อน
นายจันเสน พงษ์พังนายจันเสน พงษ์พัง
นายเฉลิมพล ชัยณรงค์พรนายเฉลิมพล ชัยณรงค์พร
นายธีรวัฒน์ อิ่มประคองศักดิ์นายธีรวัฒน์ อิ่มประคองศักดิ์
นายประเสริฐ สิงห์ประโคนนายประเสริฐ สิงห์ประโคน
นายพันธ์ศักดิ์ เอี่ยมสำอางนายพันธ์ศักดิ์ เอี่ยมสำอาง
นายพัสสวัฒน์ มั่งคั่งนายพัสสวัฒน์ มั่งคั่ง
นายพินิวัน สัตพันธ์นายพินิวัน สัตพันธ์
นายพีระพันธ์ ตรีศรีนายพีระพันธ์ ตรีศรี
นายงมงคล คชกุลนายงมงคล คชกุล
นายวิทิต จินตานนท์นายวิทิต จินตานนท์
นายสมภพ สุวรรณสิทธิ์นายสมภพ สุวรรณสิทธิ์
นายสุกิจ สุขถาวรนายสุกิจ สุขถาวร
นายสุรชัย พิกุลแก้วนายสุรชัย พิกุลแก้ว
นายอาซัน เจะเตะนายอาซัน เจะเตะ
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๘

นายถนัด จันทร์พาณิชระวีนายถนัด จันทร์พาณิชระวี
นายธัชรยุทธ ยี่สุ่นศรีนายธัชรยุทธ ยี่สุ่นศรี
นายนาทาเนียล มีเดชนายนาทาเนียล มีเดช
นายพงศ์ศักดิ์ แซ่จันนายพงศ์ศักดิ์ แซ่จัน
นายภูษิต สถานทรัพย์นายภูษิต สถานทรัพย์
นายระพี สุริยพรรณ์นายระพี สุริยพรรณ์
นายวิเชียร ย่อมจันแดงนายวิเชียร ย่อมจันแดง
นายสราวุธ สกุลกิตติมศักดิ์นายสราวุธ สกุลกิตติมศักดิ์
นายสุภพ อยู่ยืนนายสุภพ อยู่ยืน
นายสุรโชค แสงธรรมชัยนายสุรโชค แสงธรรมชัย
นายสำราญ ทวีโชคชัยนายสำราญ ทวีโชคชัย
นายอรุณ รัตนพันธ์นายอรุณ รัตนพันธ์
นายฐิติพันธ์ โฉมงามนายฐิติพันธ์ โฉมงาม
นายธีรวุฒิ ไมขุนทดนายธีรวุฒิ ไมขุนทด
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๘

นายเฉลิมพล ลือเฟื่องนายเฉลิมพล ลือเฟื่อง
นายประสงค์ ศรีอนันต์นายประสงค์ ศรีอนันต์
นายประเสริฐ เมืองสุขนายประเสริฐ เมืองสุข
นายพรเทพ จันทรานายพรเทพ จันทรา
นายมนัส เอื้อเชี่ยวชาญชัยนายมนัส เอื้อเชี่ยวชาญชัย
นายแมน หล้าพรหมนายแมน หล้าพรหม
นายยอดชาย แซ่ถังนายยอดชาย แซ่ถัง
นายสาคร แซ่จังนายสาคร แซ่จัง
นายอำพล นิลแสงนายอำพล นิลแสง
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๘

นายเกียรติศักดิ์ สาเทศนายเกียรติศักดิ์ สาเทศ
นายประสิทธิ์ อวดเขตต์นายประสิทธิ์ อวดเขตต์
นายมงคล พรสิริภักดีนายมงคล พรสิริภักดี
นายสุรชาติ ชะยูเด็นนายสุรชาติ ชะยูเด็น
นายอุทัย สัมฤทธิ์ล้วนนายอุทัย สัมฤทธิ์ล้วน
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๘

นายกฤษณพงศ์ ทินกรนายกฤษณพงศ์ ทินกร
นายกฤษดา นิลเดชนายกฤษดา นิลเดช
นายชัยชนะ โพธิ์เจริญนายชัยชนะ โพธิ์เจริญ
นายศิริ สุดวิไสยนายศิริ สุดวิไสย
นายสมคิด ยิดนุดดินนายสมคิด ยิดนุดดิน
นายสมปอง กุมรัมย์นายสมปอง กุมรัมย์
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๘

น.ส.เรณู ส่งเสริมน.ส.เรณู ส่งเสริม


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!