รุ่นที่ ๙ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๐

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๐ รุ่นที่ ๙ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๙

นายกฤษณะ ประจักษ์จิตต์นายกฤษณะ ประจักษ์จิตต์
นายกิติพงษ์ กะกามันนายกิติพงษ์ กะกามัน
นายจิระ ยืนนานนายจิระ ยืนนาน
นายเจน สายรัตนีนายเจน สายรัตนี
นายเฉลิมชัย ยงสูงเนินนายเฉลิมชัย ยงสูงเนิน
นายธวัธชัย แย้มสาหร่ายนายธวัธชัย แย้มสาหร่าย
นายปรมะ ตันวีระนายปรมะ ตันวีระ
นายปรัชญา บุษษะนายปรัชญา บุษษะ
นายรักเกียรติ เลิศจิตสกุลนายรักเกียรติ เลิศจิตสกุล
นายศุภรินทร์ ปัททุมนายศุภรินทร์ ปัททุม
นายสัญญา เชียงมานายสัญญา เชียงมา
นายสมชาย สมเด็จนายสมชาย สมเด็จ
นายสมชาย ใหม่เอี่ยมนายสมชาย ใหม่เอี่ยม
นายสมเมียด สุขสวัสดิ์นายสมเมียด สุขสวัสดิ์
นายเสกสรรค์ ยุวพลาวุธนายเสกสรรค์ ยุวพลาวุธ
นายสุรศิษฎ์ อาภาธีรญาณนายสุรศิษฎ์ อาภาธีรญาณ
นายสุรศักดิ์ เกษรเพชรนายสุรศักดิ์ เกษรเพชร
นายอนุภาพ เพ็ชรรุ่งนายอนุภาพ เพ็ชรรุ่ง
นายอนุสิษฐ์ สิทธิพร้อมนายอนุสิษฐ์ สิทธิพร้อม
นายอรชุน สระแก้วนายอรชุน สระแก้ว
นายเอกพล ชโลธรนายเอกพล ชโลธร
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๙

นายกัมลาศ กลั่นกลิ่นหอมนายกัมลาศ กลั่นกลิ่นหอม
นายณัฐวุฒิ พุฒจันทร์นายณัฐวุฒิ พุฒจันทร์
นายพิรุณ วิบูลกิจนายพิรุณ วิบูลกิจ
นายสมภพ บัวเกตุนายสมภพ บัวเกตุ
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๙

นายกันต์ธีร์ เตสุขะนันท์นายกันต์ธีร์ เตสุขะนันท์
นายเลอศักดิ์ ระเบียบดีนายเลอศักดิ์ ระเบียบดี
นายวรรณรพ นระมั่งนายวรรณรพ นระมั่ง
นายวีระชัย ช่วยรัมย์นายวีระชัย ช่วยรัมย์
นายศักรินทร์ นาครักษ์นายศักรินทร์ นาครักษ์
นายอาศิษฐ์ โอภาสสุวรรณนายอาศิษฐ์ โอภาสสุวรรณ
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๙

นายพรเทพ จันทรานายพรเทพ จันทรา
นายมนัส เอื้อเชี่ยวชาญชัยนายมนัส เอื้อเชี่ยวชาญชัย
นายยอดชาย แซ่กังนายยอดชาย แซ่กัง
นายรามิล วิลัยฤทธิ์นายรามิล วิลัยฤทธิ์
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๙

น.ส.ช่อลัดดา ภานุมาศน.ส.ช่อลัดดา ภานุมาศ
น.ส.สุกัญญา ประจักษ์จิตต์น.ส.สุกัญญา ประจักษ์จิตต์
น.ส.หทัยรัตน์ ภานุมาศน.ส.หทัยรัตน์ ภานุมาศ
แผนกงานช่างเครื่องปั้นดินเผา รุ่นที่ ๙

นายธวัธชัย หะสิตะเวชนายธวัธชัย หะสิตะเวช


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!