รุ่นที่ ๑๐ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๑

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๑ รุ่นที่ ๑๐ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๑๐

นายกิตติ เต็มฐิติรัตน์นายกิตติ เต็มฐิติรัตน์
นายจรัล วศินศรัณย์นายจรัล วศินศรัณย์
นายใจเมือง กมลาสน์ ณ อยุธยานายใจเมือง กมลาสน์ ณ อยุธยา
นายชยากร เผือกเพชรนายชยากร เผือกเพชร
นายชาญณรงค์ เชื้อไทยนายชาญณรงค์ เชื้อไทย
นายเชิดศักดิ์ โตรื่นนายเชิดศักดิ์ โตรื่น
นายณัฐวุฒิ แก้วแววน้อยนายณัฐวุฒิ แก้วแววน้อย
นายทรงฤทธิ์ เหมือยพรมนายทรงฤทธิ์ เหมือยพรม
นายทวีศักดิ์ นาคนพมณีนายทวีศักดิ์ นาคนพมณี
นายธานี บุญวัฒนานายธานี บุญวัฒนา
นายนิศิษย์ ฤทธิเวชนายนิศิษย์ ฤทธิเวช
นายประเสริฐ ภวนาคโสภณนายประเสริฐ ภวนาคโสภณ
นายไพศาล อรุณรุ่งอารีย์นายไพศาล อรุณรุ่งอารีย์
นายภัคพงศ์ อิ่มอุไรนายภัคพงศ์ อิ่มอุไร
นายเมธวิน ปิยะมานนายเมธวิน ปิยะมาน
นายวัลลภ จิตปัญญาภรณ์นายวัลลภ จิตปัญญาภรณ์
นายวุฒิชัย ทองชูนายวุฒิชัย ทองชู
นายสมชาย บารมีนายสมชาย บารมี
นายสาธิต มวลจุมพลนายสาธิต มวลจุมพล
นายสุภัสสร เชี่ยวชาญชัยกุลนายสุภัสสร เชี่ยวชาญชัยกุล
นายอนุสรณ์ นุ่มประเสริฐนายอนุสรณ์ นุ่มประเสริฐ
นายอริยะ บัวจันทร์นายอริยะ บัวจันทร์
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๐

นายฉัตรชัย บุญประมุขนายฉัตรชัย บุญประมุข
นายชาตรี โสมรังษีนายชาตรี โสมรังษี
นายธงทอง ทองสายนายธงทอง ทองสาย
นายนพพล มีชนะนายนพพล มีชนะ
นายนเรส ภานุมาศนายนเรส ภานุมาศ
นายพิพัฒน์ นิธากรณ์นายพิพัฒน์ นิธากรณ์
นายปริญญา ดีสวัสดิ์นายปริญญา ดีสวัสดิ์
นายสมยศ ตันทพงษ์นายสมยศ ตันทพงษ์
นายสยาม อยู่สมสุขนายสยาม อยู่สมสุข
นายอภชาติ สัตย์ชาพงษ์นายอภชาติ สัตย์ชาพงษ์
นายอุฤทธิ์ แป้นเจริญนายอุฤทธิ์ แป้นเจริญ
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๐

นายชัชวาลย์ แจ่มจันทร์นายชัชวาลย์ แจ่มจันทร์
นายเทวฤทธิ์ สิทธิขุนทดนายเทวฤทธิ์ สิทธิขุนทด
นายอภิชัย สินธุ์พูลนายอภิชัย สินธุ์พูล

แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๐

นายประวิต ภู่แย้มนายประวิต ภู่แย้ม
นายพิพัฒน์ ปานกำเนิดนายพิพัฒน์ ปานกำเนิด
นายเมียด โชติโคกสูงนายเมียด โชติโคกสูง
นายรักชาติ ผิวทองงามนายรักชาติ ผิวทองงาม
นายวิสิฐ ทิพย์ภักดีนายวิสิฐ ทิพย์ภักดี
แผนกงานช่างเครื่องปั้นดินเผา รุ่นที่ ๑๐

นายจีรวัฒน์ เครือกนกนายจีรวัฒน์ เครือกนก
นายณรงค์ สิงห์เจริญนายณรงค์ สิงห์เจริญ
นายโดม รอดประดิษฐ์นายโดม รอดประดิษฐ์
นายศักดิ์ชัย โรจนวิชัยนายศักดิ์ชัย โรจนวิชัยValid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!