รุ่นที่ ๑๑ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๒

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๒ รุ่นที่ ๑๑ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๑๑

นายกิตติ แก้วเทพนายกิตติ แก้วเทพ
นายเกรียงยุทธ กลิ่นสาสตร์นายเกรียงยุทธ กลิ่นสาสตร์
นายโกศล ปราศสันเทียะนายโกศล ปราศสันเทียะ
นายจตุรงค์ ทั่งมั่งมีนายจตุรงค์ ทั่งมั่งมี
นายจำเรียง บุญทะวงศ์นายจำเรียง บุญทะวงศ์
นายชัยนาท วงษ์ยะนายชัยนาท วงษ์ยะ
นายณรงค์ศักดิ์ อินสวาทนายณรงค์ศักดิ์ อินสวาท
นายณัฐพล นิลแสงนายณัฐพล นิลแสง
นายณัฐวุฒิ ไพบูลย์นายณัฐวุฒิ ไพบูลย์
นายดิรพัฒน์ เครือรัตน์นายดิรพัฒน์ เครือรัตน์
นายทิวา รักษาราษฎร์นายทิวา รักษาราษฎร์
นายเทพบรรพรต ใจเที่ยงนายเทพบรรพรต ใจเที่ยง
นายเทวินทร์ วงศ์เจศฏานายเทวินทร์ วงศ์เจศฏา
นายธนาชัย มุจจลินทร์วิมุตินายธนาชัย มุจจลินทร์วิมุติ
นายธรรมรัตน์ นิลคงนายธรรมรัตน์ นิลคง
นายนัทธี ดลพนิตนายนัทธี ดลพนิต
นายบรรพต ประเสริฐวรชัยนายบรรพต ประเสริฐวรชัย
นายพยุงพร มหาชัยนายพยุงพร มหาชัย
นายพรเทพ คัมภีร์สิริวุฒิกุลนายพรเทพ คัมภีร์สิริวุฒิกุล
นายเพทาย เจริญเชื้อนายเพทาย เจริญเชื้อ
นายไพบูลย์ พยัพเมฆนายไพบูลย์ พยัพเมฆ
นายภูษิต สีมะเดื่อนายภูษิต สีมะเดื่อ
นายภูรี เชือนรัมย์นายภูรี เชือนรัมย์
นายวรพจน์ ฉ่ำพึ่งนายวรพจน์ ฉ่ำพึ่ง
นายวิทยา สาแสนนายวิทยา สาแสน
นายวีระ เมฆประดับนายวีระ เมฆประดับ
นายสมชาติ นันทประดิษฐกุลนายสมชาติ นันทประดิษฐกุล
นายสิทธิชัย บุญแจ่มนายสิทธิชัย บุญแจ่ม
นายสิทธิโชค พันธุ์กุ่มนายสิทธิโชค พันธุ์กุ่ม
นายสุพจน์ พุทธสินธุ์นายสุพจน์ พุทธสินธุ์
นายสุรชัย นวลใยนายสุรชัย นวลใย
นายสุรสิทธิ์ เปลี่ยนเพ็งนายสุรสิทธิ์ เปลี่ยนเพ็ง
นายอนุโลม ธรรมวรรณกุลนายอนุโลม ธรรมวรรณกุล
นายอนุสรณ์ สุขสวัสดิ์นุวงษ์นายอนุสรณ์ สุขสวัสดิ์นุวงษ์
นายอภินันท์ รัตนวารินทร์นายอภินันท์ รัตนวารินทร์
นายอัมฤทธิ์ ลิ่มสืบเชื้อนายอัมฤทธิ์ ลิ่มสืบเชื้อ
นายอาคม จำปาคงนายอาคม จำปาคง
นายอาจศึก แสนประเสริฐนายอาจศึก แสนประเสริฐ
นายเอกพงษ์ ยิ่งยงค์นายเอกพงษ์ ยิ่งยงค์
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๑

นายกิตติ ตุงคะจิตตินายกิตติ ตุงคะจิตติ
นายกิตติศักดิ์ สวนมาลีนายกิตติศักดิ์ สวนมาลี
นายชวลิต เฉลยทิศนายชวลิต เฉลยทิศ
นายชัชพงศ์ โพลงพันธ์นายชัชพงศ์ โพลงพันธ์
นายชาญชัย หมัดสุริยะนายชาญชัย หมัดสุริยะ
นายทรงฤทธิ์ เหมือยพรมนายทรงฤทธิ์ เหมือยพรม
นายพลวัฒน์ เปรมรักษ์นายพลวัฒน์ เปรมรักษ์
นายเรวัต จงมั่นเกษมสุขนายเรวัต จงมั่นเกษมสุข
นายวรพงษ์ นพคุณนายวรพงษ์ นพคุณ
นายวัชรชัย ศุภอักษรนายวัชรชัย ศุภอักษร
นายสิทธิพร พงษ์พัดนายสิทธิพร พงษ์พัด
นายสิทธิพันธ์ นิทานนายสิทธิพันธ์ นิทาน
นายสุภัสสร เชี่ยวชาญชัยกุลนายสุภัสสร เชี่ยวชาญชัยกุล
นายอนุสรณ์ ทองสายนายอนุสรณ์ ทองสาย

แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๑

นายเฉลิมพล สิงห์นิกรนายเฉลิมพล สิงห์นิกร
นายณรงค์ บัวแพนายณรงค์ บัวแพ
นายประวัติ ภู่แย้มนายประวัติ ภู่แย้ม
นายวัชรสิทธิ์ ฉิมวงษ์นายวัชรสิทธิ์ ฉิมวงษ์
นายสมประสงค์ ทองยังนายสมประสงค์ ทองยัง
นายสุพจน์ ประณีตทองนายสุพจน์ ประณีตทอง
นายอนุรักษ์ อยู่บำรุงนายอนุรักษ์ อยู่บำรุง
นายอิสระ ปราโมทย์จิตรนายอิสระ ปราโมทย์จิตร

แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๑

นายเผด็จ ว่องวุฒินายเผด็จ ว่องวุฒิ
นายวิทยา อิษวาสนายวิทยา อิษวาส
แผนกงานช่างเครื่องปั้นดินเผา รุ่นที่ ๑๑

นายเฉลิม อยู่สมสุขนายเฉลิม อยู่สมสุข
นายธนวัฒน์ พาจรทิศนายธนวัฒน์ พาจรทิศ
นายประวิทย์ ใจอยู่นายประวิทย์ ใจอยู่
นายป่าน ศรีสุวรรณ์นายป่าน ศรีสุวรรณ์
นายสุวิทย์ ใยมานายสุวิทย์ ใยมา
นายอนนท์ นิลแสงนายอนนท์ นิลแสง
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๑

น.ส.ปัฐยา บัวเทศน.ส.ปัฐยา บัวเทศ
นางเมธินี  ศรยุทธเสนีนางเมธินี ศรยุทธเสนี
น.ส.ลักขณา มาอ่วมน.ส.ลักขณา มาอ่วม
น.ส.อังคณา มิ่งชื่นน.ส.อังคณา มิ่งชื่น


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!