รุ่นที่ ๑๒ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๓

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๓ รุ่นที่ ๑๒ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๑๒

นายเฉลิม อยู่สุขสมนายเฉลิม อยู่สุขสม
นายชัชพงศ์ โพลงพันธ์นายชัชพงศ์ โพลงพันธ์
นายชัยกฤต สมพุกนายชัยกฤต สมพุก
นายทวิน สิทธิมงคลนายทวิน สิทธิมงคล
นายธนกฤต ศรีสวาทนายธนกฤต ศรีสวาท
นายนพดล เหล็กพูลนายนพดล เหล็กพูล
นายบ๊อกจูเนียร์ วงษ์นายะนายบ๊อกจูเนียร์ วงษ์นายะ
นายประชิด สารพัตรนายประชิด สารพัตร
นายพิภพ จันทร์พาณิชย์ระวีนายพิภพ จันทร์พาณิชย์ระวี
นายพิเชษฐ์ บุญล้อมนายพิเชษฐ์ บุญล้อม
นายพีมะ วิริยะศิริวัฒนานายพีมะ วิริยะศิริวัฒนา
นายพุฒดี แสงจันทร์นายพุฒดี แสงจันทร์
นายพรมงคล ทรรศนสฤษดิ์นายพรมงคล ทรรศนสฤษดิ์
นายภาสกร ยอดพรหมนายภาสกร ยอดพรหม
นายเดโช สุรพัฒน์นายเดโช สุรพัฒน์
นายวิโรจน์ พลอยเปล่งนายวิโรจน์ พลอยเปล่ง
นายวุฒิชัย อินทร์ประยง์นายวุฒิชัย อินทร์ประยง์
นายศักดิ์เกษม เขียวสง่านายศักดิ์เกษม เขียวสง่า
นายสราวุธ มีพวกมากนายสราวุธ มีพวกมาก
นายศิทธิพันธ์ นิทานนายศิทธิพันธ์ นิทาน
นายสุกิจ ไตรโลกานายสุกิจ ไตรโลกา
นายอัมพรศักดิ์ เภตรานายอัมพรศักดิ์ เภตราแผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๒

นายกฤษณ์ภิเดช วงษ์ภมรนายกฤษณ์ภิเดช วงษ์ภมร
นายเกียรติศักดิ์ หอมวันนายเกียรติศักดิ์ หอมวัน
นายจัตวา แซ่กำนายจัตวา แซ่กำ
นายเฉลิมพล พลทรศักดิ์นายเฉลิมพล พลทรศักดิ์
นายชัยวัฒน์ ธรรมมาโกสีนายชัยวัฒน์ ธรรมมาโกสี
นายชีวิน สุนทรปานนายชีวิน สุนทรปาน
นายนิศิษย์ ฤทธิเวชนายนิศิษย์ ฤทธิเวช
นายประพันธ์ ปรีชาทาญนายประพันธ์ ปรีชาทาญ
นายภูรี เชือมรัมย์นายภูรี เชือมรัมย์
นายวิศาล ม่วงสิงห์นายวิศาล ม่วงสิงห์
นายสาธิต ไชยหงษ์นายสาธิต ไชยหงษ์
นายสุชิน หิรัญประเสริฐสุขนายสุชิน หิรัญประเสริฐสุข
นายสุรเชษฐ์ จุวิรัตน์นายสุรเชษฐ์ จุวิรัตน์
นายอรชุน สระแก้วนายอรชุน สระแก้ว
นายอรรถพล วรรณทองนายอรรถพล วรรณทอง
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๒

นายกฤษณะ เฟื่องฟูนายกฤษณะ เฟื่องฟู
นายนาวิน จิตร์แก้วนายนาวิน จิตร์แก้ว
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๑๒

นายกิตติ แก้วเทพนายกิตติ แก้วเทพ
นายไกรวิชาญ ก่อศิลป์นายไกรวิชาญ ก่อศิลป์
นายไพบูลย์ พยัพเมฆนายไพบูลย์ พยัพเมฆ
นายราชศักดิ์ กรอบกระจกนายราชศักดิ์ กรอบกระจก
นายบดินทร์ เหลืองเซ็งนายบดินทร์ เหลืองเซ็ง
นายวุฒิชัย จันทร์ธรรมนายวุฒิชัย จันทร์ธรรม
นายศิริพล ทักษ์โณทกนายศิริพล ทักษ์โณทก
นายสุรเดช มรรทรานายสุรเดช มรรทรา
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๒

ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา


แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๒

น.ส.นัคชัตร อินทสมบัติน.ส.นัคชัตร อินทสมบัติ
น.ส.สุนี ธรรมมงคลชัยน.ส.สุนี ธรรมมงคลชัย
แผนกงานช่างเครื่องปั้นดินเผา รุ่นที่ ๑๒

นายชงครุฑ แซ่เย็นนายชงครุฑ แซ่เย็น
นายวงศ์วิทย์ ราชามนต์นายวงศ์วิทย์ ราชามนต์
นายศิรวัชร์ กรวาทินนายศิรวัชร์ กรวาทินValid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!