รุ่นที่ ๑๓ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๔ รุ่นที่ ๑๓ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๑๓

นายกุลธร ไพนาคนายขวัญชัย บัวนวล
นายกุลธวัช คชาอนันต์นายฉัดชัย น้อยจันทึกก
นายกุศล ทาปลัดนายชันยะ สัตยดิษฐ์
นายจตุพร วิเศษศรีนายณรงศักดิ์ ธรรมคุณากร
นายจิตผดุง เริ่มรอดทุกข์นายดุสิต ใจกว้าง
นายฉันทวุฒิ สุริวงค์นายธนพนธ์ บุญชูคำ
นายชุติภาส หาญธำรงกุลนายนัทธี ดลพนิต
นายณัฐพล แก้วธรรมเจริญนายประพันธ์ ปรีชาหาญ
นายเดชชาติ ชูจั่นหรุ่มนายภัทรพล ดอกพุฒ
นายไตรลักษณ์ อยู่ยิ้มนายภานุวัฒน์ สุนทรภูติวงศ์
นายเทวิน เวฬุวะนารักษ์นายมนัส ภุมรินทร์
นายธณา ลิลาวิระชัยนายมหัทธนา ปฐมสุข
นายธีรภาพ ผิวพรรณนายวรพจน์ วิงสันเทียะ
นายนัฐพงศ์ ท้าวกัลยานายวัลลภ ยุวพลาวุธ
นายบัณฑิต รามสูตนายวิศาล ม่วงสิงห์
นายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย์นายวิสิทธิ์ จงแจ่ม
นายเฟื่องศักดิ์ สุวรรณวัฒน์นายศรายุทธ อัครศรีสวัสดิ์
นายสนธิพัฒน์ สุภาพนายสถาปนันท์ ดาวเรือง
นายสุมนต์ สอนโกษานายสมยงค์ รักษาวงศ์
นายอาทิตย์ ไชยไธสงนายสุรพล พันธุ์เขียน
นายเอกกมล เวชสวรรค์นายอติชาติ บุญเพ็ง
นายเอกพล กานตรีเพ็ชร์นายอรรถพล วรรณทอง
นายเอกพล กานตรีเพ็ชร์นายอิทธิ เวณุพุกกะนะ
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๓

นายกิตติพงษ์ คำสัตย์
นายชาคริต เพ็ชรวงษ์
นายณัฐวุฒิ สังอูบ
นายนพดล เหล็กพูล
นายศราริน สุวรรณาศรัย
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๓

นายโกสินทร์ วงศ์กลาง
นายตรองบุญ พุทธรัตน์
นายมนตรี ก่ำจันทึก
นายศรีวิชัย เหล่าชัยพฤกษ์
นายสามารถ สีบัวไทย
นายสุนทร พุ่มโพธิ์งาม
นายอรรถสิทธิ์ เงินทอง
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๑๓

นายพิเ้ชษฐ์ บุญล้อม
นายสุวิทย์ ตะเพียนทอง
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๑๓

นายจิรายุส วงศ์แก้ว
นายชาตรี องอาจ
นายธีระชัย พันธุ์ไชยศรี
นายนพพร วิไล
นายนิพัฒน์ เรืองศรี
นายประพจน์ แป้นทอง
นายศักดา อ่อนใจ
นายเอกรินทร์ อินลา
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๓

นายธงชัย ฉลาดล้ำ
นายไพบูลย์ พยัพเมฆ
นายวสันต์ รูปหล่อ
นายสุรศักดิ์ เพิ่มเติม
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๓

น.ส.ประไพ เข็ญพาด
น.ส.พนิดา ยารมสัย
นางวลัยพรรณ พุกบ้านยาง
น.ส.สังวาล มาตย์เถื่อน
แผนกงานช่างเครื่องปั้นดินเผา รุ่นที่ ๑๓

นายไพศาล อินจันทร์
นายวีรศักดิ์ วาดเขียน


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!