รุ่นที่ ๑๔ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๕ รุ่นที่ ๑๔ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๑๔

นายกุลธร ไพนาคนายกุลธร ไพนาค
นายกุลธวัช คชาอนันต์นายกุลธวัช คชาอนันต์
นายกุศล ทาปลัดนายกุศล ทาปลัด
นายจตุพร วิเศษศรีนายจตุพร วิเศษศรี
นายจิตผดุง เริ่มรอดทุกข์นายจิตผดุง เริ่มรอดทุกข์
นายฉันทวุฒิ สุริวงค์นายฉันทวุฒิ สุริวงค์
นายชุติภาส หาญธำรงกุลนายชุติภาส หาญธำรงกุล
นายณัฐพล แก้วธรรมเจริญนายณัฐพล แก้วธรรมเจริญ
นายเดชชาติ ชูจั่นหรุ่มนายเดชชาติ ชูจั่นหรุ่ม
นายไตรลักษณ์ อยู่ยิ้มนายไตรลักษณ์ อยู่ยิ้ม
นายเทวิน เวฬุวะนารักษ์นายเทวิน เวฬุวะนารักษ์
นายธณา ลิลาวิระชัยนายธณา ลิลาวิระชัย
นายธีรภาพ ผิวพรรณนายธีรภาพ ผิวพรรณ
นายนัฐพงศ์ ท้าวกัลยานายนัฐพงศ์ ท้าวกัลยา
นายบัณฑิต รามสูตนายบัณฑิต รามสูต
นายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย์นายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย์
นายเฟื่องศักดิ์ สุวรรณวัฒน์นายเฟื่องศักดิ์ สุวรรณวัฒน์
นายสนธิพัฒน์ สุภาพนายสนธิพัฒน์ สุภาพ
นายสุมนต์ สอนโกษานายสุมนต์ สอนโกษา
นายอาทิตย์ ไชยไธสงนายอาทิตย์ ไชยไธสง
นายเอกกมล เวชสวรรค์นายเอกกมล เวชสวรรค์
นายเอกพล กานตรีเพ็ชร์นายเอกพล กานตรีเพ็ชร์
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๔

นายกิตติพงษ์ กู้ชัยรัตนกุล
นายภัทรวุฒิ ขนาด
นายภาณุ ทองสุข
นายวัชระ ราชวงษ์
นายวสิษฐ์ อุตถา
นายวีระยุทธ วามะกัณฑ์
นายวีรศักดิ์ แซ่แต้
นายสิทธิกร ชนะบุญ
นายอรรณพ รังสิยานนท์
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๔

นายกรกช เลือดจีน
นายกิจจา พุ่มกันภัย
นายบรรเจต เรือนทอง
นายประวิทย์ ศรีไชย
นายสมัย โยธะคง
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๑๔

นายชันยะ สัตยดิษฐ์
นายช้างน้อย คณาวงค์
นายไชยยันต์ สาแสน
นายณัฐวุฒิ อินทร์แก้ว
นายนัทธี ดลพนิต
นายนิกร จันทร์ต๊ะตา
นายประยุทธ นันทวีสุทธิ์
นายอโณทัย อ่อนหวาน
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๑๔

นายพิภพ จันทร์พาณิชระวี
นายวรรษพล ติยะโคตร
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๔

นายศรายุทธ ยะสะวุฒิ
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๔

น.ส.พิชยา มีคุณสมบัติ
น.ส.ราณี ริมมะศักดิ์
น.ส.สมพร โจยะอินทร์ปั๋น
แผนกงานช่างเครื่องปั้นดินเผา รุ่นที่ ๑๔

นายนิพนธ์ ฤทธิพิณ
นายวีระยุทธ ลอองบัว


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!