รุ่นที่ ๑๕ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๖

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๖ รุ่นที่ ๑๕ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๑๕

นายกุลธร ไพนาคนายเกริก พูนจาตุภัทร
นายกุลธวัช คชาอนันต์นายครองธรรม สุขกมล
นายกุศล ทาปลัดนายจิรานุวัฒน์ ถิ่นถา
นายจตุพร วิเศษศรีนายชินดนัย เพี้ยนศรี
นายจิตผดุง เริ่มรอดทุกข์นายเชิดศักดิ์ ครุฑวิไล
นายฉันทวุฒิ สุริวงค์นายณัฐพงศ์ เพี้ยนศรี
นายชุติภาส หาญธำรงกุลนายณัฐพงษ์ บุญทิพย์
นายณัฐพล แก้วธรรมเจริญนายธนพล ประสานเนตร
นายเดชชาติ ชูจั่นหรุ่มนายธนวิส เยื้อปุย
นายไตรลักษณ์ อยู่ยิ้มนายนิวัฒน์ ทุมไซ
นายเทวิน เวฬุวะนารักษ์นายประทักษ์ ทิมกาญจนะ
นายธณา ลิลาวิระชัยนายปริยสุต แก้วสุวรรณ์
นายธีรภาพ ผิวพรรณนายไพโรจน์ อุทา
นายนัฐพงศ์ ท้าวกัลยานายภคพงค์ คงดี
นายบัณฑิต รามสูตนายยงยุทธ สินาคสุก
นายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย์นายรอน ดีหมั่น
นายเฟื่องศักดิ์ สุวรรณวัฒน์นายศราวุธ เครือยะ
นายสนธิพัฒน์ สุภาพนายศักดา สายแสง
นายสุมนต์ สอนโกษานายศุภดิศ จมูศรี
นายอาทิตย์ ไชยไธสงนายสุพรชัย แซ่เฮ้ง
นายเอกกมล เวชสวรรค์นายอธิบดี รอดดิษฐ์
นายเอกพล กานตรีเพ็ชร์นายอนรรฆพงศ์ สิงหเสนี
นายเอกพล กานตรีเพ็ชร์นายเอกพจน์ พิเศษศิลป์
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๕

นายธนาวุฒิ มีเดช
นายพจชระ อินเสือ
นายวรลักษณ์ เงินทองดี
นายศุขเกษม ไทรทอง
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๕

นายสุทิตย์ สายสุวรรณ
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๑๕

นายกิตติ วรรธนาคม
นายณัฐพงศ์ ท้าวกัลยา
นายบุญเลิศ คันทะทรัพย์
นายสุนทร คชสุนทร
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๑๕

นายทัศพล เถาว์สอน
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๕

นายพัฒนพงศ์ ศิวติรฑุโก
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๕

น.ส.ณัฎฐิรา มธุรพจน์
น.ส.ตวงพร เลิศอมรชัย
น.ส.นพรัตน์ ตะสันเทียะ
น.ส.ศรีวิภา ดุษดี
แผนกงานช่างเครื่องปั้นดินเผา รุ่นที่ ๑๕

นายยงยุทธ เกาซ้วน


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!