รุ่นที่ ๑๗ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๘ รุ่นที่ ๑๗ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๑๗

นายกุลธร ไพนาคนายโกสินทร์ รุ่งเมือง
นายกุลธวัช คชาอนันต์นายจาฤทธิ์ หิรัญวาทิต
นายกุศล ทาปลัดนายชิดชนก บันลือศิลป์
นายจตุพร วิเศษศรีนายชลกร ขจรวรลักษณ์
นายจิตผดุง เริ่มรอดทุกข์นายณรงค์ ผ่องสุริยชัย
นายฉันทวุฒิ สุริวงค์นายธีรพงศ์ ทองรอด
นายชุติภาส หาญธำรงกุลนายธีรพล แก้วเทียน
นายณัฐพล แก้วธรรมเจริญนายธีกร เนตรผาบ
นายเดชชาติ ชูจั่นหรุ่มนายนฤดล เมืองทิพย์
นายไตรลักษณ์ อยู่ยิ้มนายพงศ์พิสุทธิ์ คำรวยสุข
นายเทวิน เวฬุวะนารักษ์นายป๊อบ อนันต์
นายธณา ลิลาวิระชัยนายพิศาล สุจริตกิจไพศาล
นายธีรภาพ ผิวพรรณนายภวินท์ พึ่งอารมย์
นายนัฐพงศ์ ท้าวกัลยานายสงัด มีโชค
นายบัณฑิต รามสูตนายสิทธิพงษื พิมพ์อุบล
นายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย์นายสันติชัย ทองคำสุข
นายเฟื่องศักดิ์ สุวรรณวัฒน์นายสัมภาษณ์ แสนฟ้าสะท้าน
นายสนธิพัฒน์ สุภาพนายวัฒนพล ทองดี
นายสุมนต์ สอนโกษานายวันชัย ลายทองคำ
นายอาทิตย์ ไชยไธสงนายวรพล พงษ์สุวรรณ
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๗

นายคมกริช ดวงรัตน์
นายจรัสเพชร ไชยบุรณากร
นายธนากร ชมศรี
นายธิติภพ สังข์วร
นายบุญเลิศ บุญอิทนร์
นายมนัส แก่นจันทร์
นายสิทธิชัย อรุณสมเกียรติ
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๗

ไม่มีนักเรียน


แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๑๗

นายไตรลักษณ์ อยู่ยิ้ม
นายปารินทร์ เจริญไชยศรี
นายวิชาญ แสงนิล
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๑๗

นายทวีวัฒน์ ฉัตรเศวตรังษี
นายวิชาญ ฤทธิ์สกุลพร
นายอุเทน เห็นแจ้ง
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๗

นายศราวุธ สมิตร
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๗

นางอุดม เจาะจง
น.ส.อรทัย อินแบน


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!