รุ่นที่ ๑๘ รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๙ รุ่นที่ ๑๘ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๑๘

นายเจตนัย มะปรางนายเจตนัย มะปราง
นายฉัตรชัย ดลชมนายฉัตรชัย ดลชม
นายชวลิต กริ่งเกษมศรีนายชวลิต กริ่งเกษมศรี
นายชัยพร ถนอมรอดนายชัยพร ถนอมรอด
นายนิคม แซ่เจี่ยนายนิคม แซ่เจี่ย
นายนพรุจ ไชยภานายนพรุจ ไชยภา
นายพีรวัส ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์นายพีรวัส ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
นายบรรจง จันรอดนายบรรจง จันรอด
นายบรรพต หินอ่อนนายบรรพต หินอ่อน
นายพุทธวัจน์ แก้วบรรจักรนายพุทธวัจน์ แก้วบรรจักร
นายภานุวัฒน์ รอดสวัสดิ์นายภานุวัฒน์ รอดสวัสดิ์
น.ส.วิภาวรรณ วงศ์เฟ้อน.ส.วิภาวรรณ วงศ์เฟ้อ
นายวิษณุ เรืองมาสวรรณนายวิษณุ เรืองมาสวรรณ
นายวุฒิชัย สีดาจิตรนายวุฒิชัย สีดาจิตร
นายศรชัย ไชยภักดิ์นายศรชัย ไชยภักดิ์
นายศุภกฤต สอนอาจนายศุภกฤต สอนอาจ
นายสมเกียรติ กลิ่นจันทร์นายสมเกียรติ กลิ่นจันทร์
น.ส.อรทัย อินแบนน.ส.อรทัย อินแบน
น.ส.สุธารัตน์ ไพทูรย์รัตนชัยน.ส.สุธารัตน์ ไพทูรย์รัตนชัย
นายอนุรักษ์ อวนหลีนายอนุรักษ์ อวนหลี
นายอัศนัย ยืนทนนายอัศนัย ยืนทนแผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๘

นายกิตติธัช ทิพยืเที่ยงแท้นายกิตติธัช ทิพยืเที่ยงแท้
นายมนัส เผ่าพันธ์ภูนายมนัส เผ่าพันธ์ภู
นายศิโรฒ คะชาชัยนายศิโรฒ คะชาชัย
เรืออากาศตรีหยด ภักดีพันธุ์พัฒนะเรืออากาศตรีหยด ภักดีพันธุ์พัฒนะ
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๘

นายไชยวิวัฒน์ ทศทิศนายไชยวิวัฒน์ ทศทิศ
นายพูนศักดิ์ เรืองฤทธิ์นายพูนศักดิ์ เรืองฤทธิ์
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๑๘

นายธีระชัย จโนภาสนายธีระชัย จโนภาส
นายสมเกียรติ ศรีธรนายสมเกียรติ ศรีธร
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๑๘

นายฉันทวุฒิ สุริวงศ์นายฉันทวุฒิ สุริวงศ์
นายมนัส แก่นจันทร์นายมนัส แก่นจันทร์
นายวัฒนพล ทองดีนายวัฒนพล ทองดี
นายศราวุธ สมิตรนายศราวุธ สมิตร
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๘

ไม่มีนักเรียน

แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๘

นางกมล อังสุวพัฒนากุลนางกมล อังสุวพัฒนากุล
น.ส.จารุวรรณ จารุมัยพรน.ส.จารุวรรณ จารุมัยพร
น.ส.สกุณี แซ่เฮ้ง
นางอุดม เจาะจงนางอุดม เจาะจง


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!