รุ่นที่ ๑๙ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๐ รุ่นที่ ๑๙ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๑๙

นางกนกธร บำเพ็ญผลนางกนกธร บำเพ็ญผล
นายกิตติ กุลชวนชัยนายกิตติ กุลชวนชัย
นายกิตติพันธ์ ศิรมงคลวิจิตรนายกิตติพันธ์ ศิรมงคลวิจิตร
นายกฤษณะ ปุณณะการีนายกฤษณะ ปุณณะการี
นายเกียรติคุณ งอยภูธรนายเกียรติคุณ งอยภูธร
นายโกสินทร์ รุ่งเรืองนายโกสินทร์ รุ่งเรือง
นายคณาวุฒิ อุ่นออกนายคณาวุฒิ อุ่นออก
นายคมกริช ดวงรัตน์นายคมกริช ดวงรัตน์
นายจีรพงษ์ชัย ปิ่นเกตุนายจีรพงษ์ชัย ปิ่นเกตุ
นายจักรรินทร์ พรหมจรรย์นายจักรรินทร์ พรหมจรรย์
นายจักรี คำสาคูนายจักรี คำสาคู
น.ส.ชนินทร มโนรัตน์น.ส.ชนินทร มโนรัตน์
นายชวพงษ์ โลกานะวัตรนายชวพงษ์ โลกานะวัตร
นายชาญคณาธิป ภูศิรินายชาญคณาธิป ภูศิริ
นายชินดนัย นิลวงศ์นายชินดนัย นิลวงศ์
น.ส.ชลดารัตน์ คำศิริน.ส.ชลดารัตน์ คำศิริ
นายณภัทร สิริสุขะนายณภัทร สิริสุขะ
นางณัฏฐ์ดา เนตรนัยนางณัฏฐ์ดา เนตรนัย
นายเถลิงศักดิ์ เจริญผ่องนายเถลิงศักดิ์ เจริญผ่อง
นายธีระยุทธ โฆษิตาวัฒนากุลนายธีระยุทธ โฆษิตาวัฒนากุล
นายนรรัตน์ นัยเนตรนายนรรัตน์ นัยเนตร
นายมนัส แก่นจันทร์นายมนัส แก่นจันทร์
นายยุทธนา บวรมหาชนกนายยุทธนา บวรมหาชนก
นายราษี อุดอามาตย์นายราษี อุดอามาตย์
นายวนัส เทพประดิษฐ์นายวนัส เทพประดิษฐ์
นายวราวุธ ภาคคูนายวราวุธ ภาคคู
นายวิทวัส อรัญโชตินายวิทวัส อรัญโชติ
นายวิทวัส อรัญโชตินายวิษณุ โพธิ์วิเชียร
นายศราวุธ สมิตรนายศราวุธ สมิตร
น.ส.ศิริพร เจียรรัตนพงศ์น.ส.ศิริพร เจียรรัตนพงศ์
น.ส.ศิริพร ประสิทธิพรศิริน.ส.ศิริพร ประสิทธิพรศิริ
นายศุภชัย เวชกามานายศุภชัย เวชกามา
นายเสกศรรพ์ อุไรรัตน์นายเสกศรรพ์ อุไรรัตน์
นายสกล มาลีนายสกล มาลี
นายสุดเขต เกตุจำนงนายสุดเขต เกตุจำนง
นายสุทถิพล สุภาพนายสุทถิพล สุภาพ
นายอนุชา ศิลารัตน์นายอนุชา ศิลารัตน์
นายอนุสรณ์ คำสุนทรนายอนุสรณ์ คำสุนทรแผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๙

นายอภิชัย พลายคู่นายอภิชัย พลายคู่
นายอาทิตย์ ทาหอมนายอาทิตย์ ทาหอม
นายเอกพล เกิดพร้อมบุญนายเอกพล เกิดพร้อมบุญ
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๙

นายธวัชชัย ลิ้มประเสริฐนายธวัชชัย ลิ้มประเสริฐ
นายธีรวัฒน์ คำงามนายธีรวัฒน์ คำงาม
นายบุญศรี บุญเรืองนายบุญศรี บุญเรือง
นายปฏิยุทธ์ อ่อนเผ่านายปฏิยุทธ์ อ่อนเผ่า
นายวิไล อุทุมพรนายวิไล อุทุมพร
นายวีระยุทธ พันชารีนายวีระยุทธ พันชารี
นายวีระศักดิ์ สมบัติวงค์นายวีระศักดิ์ สมบัติวงค์
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๑๙

นายคมกฤช ถิรศิรินายคมกฤช ถิรศิริ
นายคณิต ประมวลนายคณิต ประมวล
นายธนพล มังครักษ์นายธนพล มังครักษ์
นายวรรต กงกะนันท์นายวรรต กงกะนันท์
นายวรินทร์ บ่วงศิรินายวรินทร์ บ่วงศิริ
นายสุทธิชัย เช้าเย็นนายสุทธิชัย เช้าเย็น
น.ส.ศิริวรรณ รัตนการุณย์น.ส.ศิริวรรณ รัตนการุณย์
น.ส.สมัญญา จั่นบ้านโคกน.ส.สมัญญา จั่นบ้านโคก
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๑๙

นายกิตติกฤษณ์ เธียรปรีชานายกิตติกฤษณ์ เธียรปรีชา
นายฉัตรดนัย ปาลกะวงศ์นายฉัตรดนัย ปาลกะวงศ์
น.ส.ธัญญาพร อาสาวดีรสน.ส.ธัญญาพร อาสาวดีรส
นายมานพ แก้วปานนายมานพ แก้วปาน
น.ส.นฤมล นัยชิตน.ส.นฤมล นัยชิต
นายฤทธิ์ รอดเรืองฤทธิ์นายฤทธิ์ รอดเรืองฤทธิ์
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๙

นายเศษฐพงศ์ สุวรรณบนนายเศษฐพงศ์ สุวรรณบน
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๙

น.ส.อรพรรณ สนิทพิทักษ์สินธุน.ส.อรพรรณ สนิทพิทักษ์สินธุ


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!