รุ่นที่ ๒๐ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๒๐ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๒๐

นายกุลธร ไพนาคว่าที่ร้อยตรีกนก ศรีทอง
นายกุลธวัช คชาอนันต์น.ส.กิติญา รุ่มนุ่ม
นายกุศล ทาปลัดนายธณกร กงจก
นายจตุพร วิเศษศรีนายคณาวุฒิ อุ่นอก
นายจิตผดุง เริ่มรอดทุกข์นายอัคนิฤทธิ์ เปรมพัฒนพันธ์
นายฉันทวุฒิ สุริวงค์น.ส.ณัฏฐา ทองอ่อน
นายชุติภาส หาญธำรงกุลนายดุสิต พลายจันทร์
นายณัฐพล แก้วธรรมเจริญนายธรรมรัตน์ คงกัลป์
นายเดชชาติ ชูจั่นหรุ่มนายปรัชญา ขำพัด
นายไตรลักษณ์ อยู่ยิ้มน.ส.ไพลิน เลิศจิตอารี
นายเทวิน เวฬุวะนารักษ์นายภานุมาศ ไกรสร
นายธณา ลิลาวิระชัยน.ส.พนิดา โถทอง
นายธีรภาพ ผิวพรรณนายพิชิดชัย ปุณณะการี
นายนัฐพงศ์ ท้าวกัลยานายพัฒนา ศรีวะสุทธิ์
นายบัณฑิต รามสูตน.ส.ภิญญา สายแสง
นายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย์นางยุพิน วังหาญ
นายเฟื่องศักดิ์ สุวรรณวัฒน์นายวิธี สิงห์บุระอุดม
นายสนธิพัฒน์ สุภาพน.ส.วีระวรรณ ภู่วุฒิกุล
นายสุมนต์ สอนโกษานายสาธิต เลี่ยวศิริชัย
นายอาทิตย์ ไชยไธสงนายสาคร โคตรวงษ์
นายเอกกมล เวชสวรรค์น.ส.อคิราภา ไชยนาม
นายสนธิพัฒน์ สุภาพนายอลงกรณ์ ลาภวิรุฬห์
นายสุมนต์ สอนโกษานายอาทิตย์ ทาหอมแผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๒๐

นายกระจ่าง บัวศรี
นายกิตติพันธ์ ศิรมงคลวิจิตร
นายจิรศักดิ์ เพาะผล
นายชัยสิทธิ์ ศรีอินทรสุทธิ์
นายไชยันต์ สาแสน
นายธนวัต มหัปปภา
นายธีระยุทธ โฆษิตาวัฒนากุล
นายปราชญา พาพงษ์
นายอรรถพร หัสสะ
นายอนุชา ศิลารัตน์
นายวราวุธ ภาคคู
นายวรกร ปิยะธเนศ
นายวิสาขะ วงษ์สุวรรณ์
นายศราวุธ จันทร์ศิริ
นายศักดินันท์ คูหาแก้ว
น.ส.พรพักตร์ เทียมบุญเลิศ
นายอัครวัฒน์ สิงห์สิริโชติ
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๒๐

นายไกรพีรากร เนียรทศาสตร์
นายวิเชียร แซ่เล้า
นายศักดิ์ ปราณี
นายสมโภชน์ ลี้พวงทอง
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๒๐

นายสราวุฒิ วิเศษสกุลเดช
นายธงเพ็ชร เพีชรเรือง
นาวาเอกอุทัย ศรีสุวรรณ
นางฐิติพร ผาสุกจิตต์
นายธวัชชัย มหัทธนะสิน
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๒๐

นายกฤษณะ ปุณณะการี
นายชัยวัฒน์ เจริญพงษ์วิจิตร
นางณัฏฐ์ตา เนตรนัย
นายณัฐพล วงษ์วิจิตร
นายรังสิมันต์ แสงเล็ก
นายวุฒิชัย สีดาจิตร
นายศิริพงษ์ สิทธิดำรง
นายอุเทน ทองมณี
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๒๐

นาวาเอกไพโรจน์ รอดเที่ยง
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๒๐

นายกิจติศักดิ์ เกษกุล
นางจันทิมา บิลมาศ
นายชัชวาลย์ ชมชิต
น.ส.ภควรรณ นิยมทอง


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!