รุ่นที่ ๒๑ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๒ รุ่นที่ ๒๑ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๒๑

น.ส.กรรณานุช ขำเพ็งน.ส.กรรณานุช ขำเพ็ง
นายกิจจา บุญเกียนายกิจจา บุญเกีย
นายกิตติศักดิ์ เอียดจุ้ยนายกิตติศักดิ์ เอียดจุ้ย
นายกรกฤช เผ่าพันภูนายกรกฤช เผ่าพันภู
นายกฤษดาพร อินกงลาศนายกฤษดาพร อินกงลาศ
นายเขตนคร นพรัตน์นายเขตนคร นพรัตน์
น.ส.ขวัญจิรา เจริญสุขน.ส.ขวัญจิรา เจริญสุข
นายจักรเพชร ศรีนุกูลนายจักรเพชร ศรีนุกูล
น.ส.จิรารัตน์ จารุวัฒนาศิริน.ส.จิรารัตน์ จารุวัฒนาศิริ
นายฉัตรชัย จันทร์อ่ำนายฉัตรชัย จันทร์อ่ำ
นายเฉลิมลักษณ์ น้อยทองนายเฉลิมลักษณ์ น้อยทอง
นายเชิดศักดิ์ ชูควรนายเชิดศักดิ์ ชูควร
นายเทียนชัย สอดแจ่มนายเทียนชัย สอดแจ่ม
นายทฤษฎี กาใจนายทฤษฎี กาใจ
นายธนา สิโกมาตย์นายธนา สิโกมาตย์
นายธโนดม แก้วสามสีนายธโนดม แก้วสามสี
นายธวัธชัย แสนเดชนายธวัธชัย แสนเดช
นายธีรวัตร ราตรีนายธีรวัตร ราตรี
นายธีรศักดิ์ เสือช้อยนายธีรศักดิ์ เสือช้อย
นายธงเพ็ชร เพ็ชรเรืองนายธงเพ็ชร เพ็ชรเรือง
นายนาวิน สุวรรณแทนนายนาวิน สุวรรณแทน
นายนิกร จันทร์ต๊ะตานายนิกร จันทร์ต๊ะตา
นายนิรุต กิจแก้วนายนิรุต กิจแก้ว
น.ส.นพรัตน์ เดชอินทร์น.ส.นพรัตน์ เดชอินทร์
น.ส.บัว พะวันรัมย์น.ส.บัว พะวันรัมย์
นายบรรลือ ปันจันทึกนายบรรลือ ปันจันทึก
นายประทิน พิมพ์นิวาสนายประทิน พิมพ์นิวาส
นายประพันธ์ ขุนทองไทยนายประพันธ์ ขุนทองไทย
นายประยุทธ์ ผิวผ่องนายประยุทธ์ ผิวผ่อง
นางปาณิศา มีแสงนางปาณิศา มีแสง
นายปิยณัฐ ตรงสุจริตสินนายปิยณัฐ ตรงสุจริตสิน
นายภูสิทธิ เกตุพันธ์นายภูสิทธิ เกตุพันธ์
นายมานพ กองสนั่นนายมานพ กองสนั่น
นายวีระยุทธ วังวงษ์นายวีระยุทธ วังวงษ์
พ.ต.อ.สมณชาย ปาละวงศ์ ณ อยุธยาพ.ต.อ.สมณชาย ปาละวงศ์ ณ อยุธยา
นายสราวุฒิ วิเศษสกุลเดชนายสราวุฒิ วิเศษสกุลเดช
นายสวัสดิ์ ทิมแดงนายสวัสดิ์ ทิมแดง
นายสุทธิชัย อัศวปิยะประสิทธิ์นายสุทธิชัย อัศวปิยะประสิทธิ์
น.ส.สุทธิมา เอี่ยมศรีน.ส.สุทธิมา เอี่ยมศรี
นายอภิเชษฐ์ เกาะไพศาลสมบัตินายอภิเชษฐ์ เกาะไพศาลสมบัติ
นายอิทธิพล อรณาสิรินายอิทธิพล อรณาสิริ
นาวาเอกอุทัย ศรีสุวรรณนาวาเอกอุทัย ศรีสุวรรณแผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๒๑

น.ส.เจือจันทร์ อิงคมนตรีน.ส.เจือจันทร์ อิงคมนตรี
นายชัชวีย์ สุวรรณาศรัยนายชัชวีย์ สุวรรณาศรัย
นายตุลยรักต์ รักษ์วงศ์นายตุลยรักต์ รักษ์วงศ์
นายทวีสิน ญาณอัมพรนายทวีสิน ญาณอัมพร
นายธนพงศ์ บรรยายกิจนายธนพงศ์ บรรยายกิจ
นายธวัธ ตะเคียนนายธวัธ ตะเคียน
นายธวัช เอี่ยมเจริญนายธวัช เอี่ยมเจริญ
นายเธียรไท รักคงนายเธียรไท รักคง
นายมาโนช ด่านสว่างกูลนายมาโนช ด่านสว่างกูล
นายวรากร บุญศรีรวมนายวรากร บุญศรีรวม
นายวันชัย พรหมมาศนายวันชัย พรหมมาศ
น.ส.วรรณวิสา อิ๋วสกุลน.ส.วรรณวิสา อิ๋วสกุล
นายอาษา หลวงมานายอาษา หลวงมา
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๒๑

นายณัฐพล สุนทรเกตุนายณัฐพล สุนทรเกตุ
นายบุญปกรณ์ หอมขจรนายบุญปกรณ์ หอมขจร
นายวัชรินทร์ เชยกลิ่นเทศนายวัชรินทร์ เชยกลิ่นเทศ
นายศักดิ์ชัย พนมรัตน์นายศักดิ์ชัย พนมรัตน์
นายอาทิตย์ ทาหอมนายอาทิตย์ ทาหอม
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๒๑

นายเกิดศิริ นาคแสงนายเกิดศิริ นาคแสง
นายสรสักก์ พรมผลนายสรสักก์ พรมผล
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๒๑

นายชูเศรษฐ ชัยกิจนายชูเศรษฐ ชัยกิจ
น.ส.วีระวรรณ ภู่วุฒิกุลน.ส.วีระวรรณ ภู่วุฒิกุล
นายศุภวิทย์ ธนะสินไพบูลย์นายศุภวิทย์ ธนะสินไพบูลย์
นายสาธิต เลี่ยวศิริชัยนายสาธิต เลี่ยวศิริชัย

แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๒๑

นายณรงค์ชัย หูตาชัย
นายพีระยุทธ ตรีสันเทียะนายพีระยุทธ ตรีสันเทียะ
นายภัทรวุฒิ ขนาดนายภัทรวุฒิ ขนาด
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๒๑

นายกาญจนวิช บัวสว่างนายกาญจนวิช บัวสว่าง
น.ส.ชลิตา มัชณิมาน.ส.ชลิตา มัชณิมา
น.ส.วราภรณ์ จ้อยสูงเนินน.ส.วราภรณ์ จ้อยสูงเนิน


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!