รุ่นที่ ๒๒ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ รุ่นที่ ๒๒ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๒๒

น.ส.กนกวรรณ พวงสุขน.ส.กนกวรรณ พวงสุข
น.ส.กาญจนา พาณิชเจริญชัยน.ส.กาญจนา พาณิชเจริญชัย
นายกิตติชัย เอื้อพิพัฒนากุลนายกิตติชัย เอื้อพิพัฒนากุล
นายจิระวัฒน์ นิตะยะโสนายจิระวัฒน์ นิตะยะโส
นายฉลาด แสงสว่างนายฉลาด แสงสว่าง
นายชุติวัฒน์ ศรีณรงค์ สิทธิลัดดานายชุติวัฒน์ ศรีณรงค์ สิทธิลัดดา
นายชูเศรษ ชัยกิจนายชูเศรษ ชัยกิจ
นายชัชพงษ์ บัวทองนายชัชพงษ์ บัวทอง
น.ส.ฐิติพร อ่อนหวานน.ส.ฐิติพร อ่อนหวาน
นายณัฐพล นกสว่างนายณัฐพล นกสว่าง
นายธนกฤต โห้สงวนนายธนกฤต โห้สงวน
นายธนพงศ์ บรรยายกิจนายธนพงศ์ บรรยายกิจ
นายธวัช เอี่ยมเจริญนายธวัช เอี่ยมเจริญ
นายธีรวุฒิ ปิ่นละออนายธีรวุฒิ ปิ่นละออ
นายนนทชัย โยคะธงนายนนทชัย โยคะธง
นายบูรพา ชนะพลนายบูรพา ชนะพล
นายปริญญา บุญฤทธิ์นายปริญญา บุญฤทธิ์
น.ส.ประภัสสร ภู่ประเสริฐน.ส.ประภัสสร ภู่ประเสริฐ
นายประวิทย์ โพธิ์กระจ่างนายประวิทย์ โพธิ์กระจ่าง
นายภานุวัตร พรประยูรชัยนายภานุวัตร พรประยูรชัย
นายรังสรรค์ สมบูรณ์นายรังสรรค์ สมบูรณ์
นายวรพงศ์ บุญปักษ์นายวรพงศ์ บุญปักษ์
นายวิทวัส จตุเทนนายวิทวัส จตุเทน
นายสมศักดิ์ โชติวีระกุลนายสมศักดิ์ โชติวีระกุล
นายสาธิต บัวใจบุญนายสาธิต บัวใจบุญ
นายสิทธิพล โชติวิวัฒน์นายสิทธิพล โชติวิวัฒน์
น.ส.สุดา สายโนน.ส.สุดา สายโน
น.ส.สุปราณี คงน้ำจืดน.ส.สุปราณี คงน้ำจืด
นายอดิศร กนกนันท์นายอดิศร กนกนันท์
นางอรวรรณ พวงงามนางอรวรรณ พวงงามแผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๒๒

นายกฤษณะ บุณณะการีนายกฤษณะ บุณณะการี
นายชัชพล ยิ้มกุ่ยนายชัชพล ยิ้มกุ่ย
นายณัฐพงษ์ ดำผอมนายณัฐพงษ์ ดำผอม
นายทวีวัฒน์ ฉัตรเศวตรังสีนายทวีวัฒน์ ฉัตรเศวตรังสี
นายทวีศักดิ์ พรหมสุวิชานายทวีศักดิ์ พรหมสุวิชา
นายเทพรินทร์ ไพทูรย์นายเทพรินทร์ ไพทูรย์
นายพูนทรัพย์ อนุแสวงนายพูนทรัพย์ อนุแสวง
นายภาณุเดช แสงสุขนายภาณุเดช แสงสุข
นายสวัสดิ์ ทิมแดงนายสวัสดิ์ ทิมแดง
น.ส.สวรรยา นุ้ยพันธ์น.ส.สวรรยา นุ้ยพันธ์
นายสุพัฒน์  แก้วแกมเพชรนายสุพัฒน์ แก้วแกมเพชร
นายอนุชา เกษบูรณะนายอนุชา เกษบูรณะ
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๒๒

นายสุริยา เอกตาแสงนายสุริยา เอกตาแสง
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๒๒

นายจักรพันธ์ ขยันการนายจักรพันธ์ ขยันการ
นายณัฐพล พรทองคำนายณัฐพล พรทองคำ
นายธนวัฒน์ อยู่รอดนายธนวัฒน์ อยู่รอด
นางรุ่งนภา ทรัพย์กรกุลนางรุ่งนภา ทรัพย์กรกุล
น.ส.วรรณวิสา อิ๋วสกุลน.ส.วรรณวิสา อิ๋วสกุล
นายวิมาร แก้วขอนแก่นนายวิมาร แก้วขอนแก่น
นายอรรณพ จันทร์เกตุนายอรรณพ จันทร์เกตุ
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๒๒

นายโกวิทย์ สิงห์ทองนายโกวิทย์ สิงห์ทอง
นายธวัชชัย พันธ์เพ็งนายธวัชชัย พันธ์เพ็ง
นายปิยณัฐ ตรงสุจริตสินนายปิยณัฐ ตรงสุจริตสิน
น.ส.ลักษีกา กัญจนานภานิชน.ส.ลักษีกา กัญจนานภานิช
นายวิชัย สุดเสน่ห์นายวิชัย สุดเสน่ห์
พ.ต.อ.สมณชาย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาพ.ต.อ.สมณชาย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นายอาษา หลวงมานายอาษา หลวงมา
นาวาเอกอุทัย ศรีสุวรรณนาวาเอกอุทัย ศรีสุวรรณ
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๒๒

นายกิตติ สมสุขนายกิตติ สมสุข
นายเชาวลิต พึ่งกุศลนายเชาวลิต พึ่งกุศล
นายธีรชาติ นาคจีนวงศ์นายธีรชาติ นาคจีนวงศ์
นายพรหมพิริยะ สุวรรณรัตน์นายพรหมพิริยะ สุวรรณรัตน์
นายศักดิ์ชัย พนมรัตน์นายศักดิ์ชัย พนมรัตน์
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๒๒

นายนิกร จันทร์ต๊ะตานายนิกร จันทร์ต๊ะตา


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!