รุ่นที่ ๒๓ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๓ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๒๓

น.ส.กาญจนวรรณ พุฒซ้อนน.ส.กาญจนวรรณ พุฒซ้อน
นายกิตติพจน์ ใจเย็นนายกิตติพจน์ ใจเย็น
นายเฉลิมพล ไชยนุรักษ์นายเฉลิมพล ไชยนุรักษ์
นายชัยยศ เปือยท่าเมืองนายชัยยศ เปือยท่าเมือง
น.ส.ทศพร แพงชาลีน.ส.ทศพร แพงชาลี
นายธนิต แดงสุริศรีนายธนิต แดงสุริศรี
น.ส.นงนภัส จูพลายน.ส.นงนภัส จูพลาย
นายปรัชญา บุญชุบเลี้ยงนายปรัชญา บุญชุบเลี้ยง
นายพิจิตร ลักษณะพาหุนายพิจิตร ลักษณะพาหุ
นางมณธิรา หน่อเทพนางมณธิรา หน่อเทพ
นายมงคล ใสจุลย์นายมงคล ใสจุลย์
น.ส.รัชรินทร์ คิพงษ์น.ส.รัชรินทร์ คิพงษ์
น.ส.วิลาวรรณ จริยาวัตร์น.ส.วิลาวรรณ จริยาวัตร์
นายสถาพร รักแม่นายสถาพร รักแม่
นายสิทธิโชค ฤทธิเดชนายสิทธิโชค ฤทธิเดช
นายสุกฤดิ์ อินทรรำพันธ์นายสุกฤดิ์ อินทรรำพันธ์
นายสุเทพ จันทร์นุ่มนายสุเทพ จันทร์นุ่ม
นายสุรเกียรติ พัฒนะการดีนายสุรเกียรติ พัฒนะการดี
น.ส.สุรินทร์ แปลงพันธ์น.ส.สุรินทร์ แปลงพันธ์
นายอาณา ศักดิ์สราญรมย์นายอาณา ศักดิ์สราญรมย์
นายอัครเดช เปรมปิยะมนตรีนายอัครเดช เปรมปิยะมนตรี
นายเอกศิลป์ เกียรติวานิชนายเอกศิลป์ เกียรติวานิชแผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๒๓

นายชนก อนันตปรีชานายชนก อนันตปรีชา
นายชัยวัฒน์ ชื่นใจนายชัยวัฒน์ ชื่นใจ
นายปิยะสิทธ์ ผลาพิบูลย์นายปิยะสิทธ์ ผลาพิบูลย์
นายมนัส แก่นจันทร์นายมนัส แก่นจันทร์
นายเมธี บุญช่วยนายเมธี บุญช่วย
น.ส.รวิวรรณ ลุมดอนน.ส.รวิวรรณ ลุมดอน
นาวาเอกอุทัย ศรีสุวรรณนาวาเอกอุทัย ศรีสุวรรณ
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๒๓

นายกชกร จันทร์ผ่องนายกชกร จันทร์ผ่อง
นายทวีศักดิ์ พรหมสุวิชานายทวีศักดิ์ พรหมสุวิชา
นายภานุวัฒน์ รอดสวัสดิ์นายภานุวัฒน์ รอดสวัสดิ์
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๒๓

น.ส.โชติกา ธรรมรักษาน.ส.โชติกา ธรรมรักษา
นายณัฐพล กำจรนายณัฐพล กำจร
นายธาเนตย์ อรัญยะนาคนายธาเนตย์ อรัญยะนาค
น.ส.ปทุมพร โพธิ์ทองน.ส.ปทุมพร โพธิ์ทอง
นายปริญญา บุญฤทธิ์นายปริญญา บุญฤทธิ์
นายวรพงษ์ บุญปักษ์นายวรพงษ์ บุญปักษ์
น.ส.แอจรินทร์ จิรถาวรกุลน.ส.แอจรินทร์ จิรถาวรกุล
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๒๓

น.ส.ทัศณียา ศรีจาดน.ส.ทัศณียา ศรีจาด
นายธนพงศ์ บรรยายกิจนายธนพงศ์ บรรยายกิจ
นายนริศ ไชยชาญยุทธ์นายนริศ ไชยชาญยุทธ์
น.ส.ประภัสสร ภู่ประเสริฐน.ส.ประภัสสร ภู่ประเสริฐ
นายประวิทย์ โพธิ์กระจ่างนายประวิทย์ โพธิ์กระจ่าง
นายภูสิทธิ์ เกตุพันธ์นายภูสิทธิ์ เกตุพันธ์
นายวันชนะ ปิดกันภัยนายวันชนะ ปิดกันภัย
นายอรรถพล นาชัยเวียงนายอรรถพล นาชัยเวียง
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๒๓

ไม่มีนักเรียน
Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!