รุ่นที่ ๒๔ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๒๔ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๒๔

น.ส.กณิกก์นันท์ วงศ์วิริยะน.ส.กณิกก์นันท์ วงศ์วิริยะ
น.ส.จันทร์จิตรา แวงแสนน.ส.จันทร์จิตรา แวงแสน
นายเชาวลิต พึ่งกุศลนายเชาวลิต พึ่งกุศล
นายดนัย บุญคงนายดนัย บุญคง
นายธีรศักดิ์ ทวีพันธ์นายธีรศักดิ์ ทวีพันธ์
นายนิธิภัทร์ แสงอ่อนวิไลนายนิธิภัทร์ แสงอ่อนวิไล
นายปริญญา ดีหมั่นนายปริญญา ดีหมั่น
นายพหลเมธ พวงภู่ห้อยนายพหลเมธ พวงภู่ห้อย
นายภานุวัฒน์ หนูพรัดนายภานุวัฒน์ หนูพรัด
น.ส.ภัสรา สุพิทักษ์น.ส.ภัสรา สุพิทักษ์
นายรวมพล เอี่ยมอากาศนายรวมพล เอี่ยมอากาศ
นายวิวัฒน์ชัย ศิรินายวิวัฒน์ชัย ศิริ
นายวีรพล ปัญจวิรัตินายวีรพล ปัญจวิรัติ
นายวัฒนา บุญน้อยนายวัฒนา บุญน้อย
นายสิทธิพันธุ์ เนื้อนวลนายสิทธิพันธุ์ เนื้อนวล
นายอธิวัฒน์ อุตันนายอธิวัฒน์ อุตัน
นายเอกชัย เนวชื่นนายเอกชัย เนวชื่นแผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๒๔

นายชยุต ยอดพรหมนายชยุต ยอดพรหม
นายชัยวัฒน์ ชื่นใจนายณฐพงศ์ ลัทธิ
นายธงชัย นิติพินิจนายธงชัย นิติพินิจ
นายพุฒิพงษ์ เจริญสุกใสนายพุฒิพงษ์ เจริญสุกใส
น.ส.ราตรี แตงชุมพลน.ส.ราตรี แตงชุมพล
ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์
นายเอกภพ อมฤตรสนายเอกภพ อมฤตรส
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๒๔

นายจิระวัฒน์ นิตะยะโสนายจิระวัฒน์ นิตะยะโส
นายชาญณรงค์ อาดศรีนายชาญณรงค์ อาดศรี
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๒๔

นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ประดิษฐ์นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ประดิษฐ์
นายธนพงศ์ บรรยายกิจนายธนพงศ์ บรรยายกิจ
นายนันทวัฒน์ อุ่นศรีนายนันทวัฒน์ อุ่นศรี
นายมณฑล พลอยบูณนะนายมณฑล พลอยบูณนะ
น.ส.วาสนา กิจนพศรีน.ส.วาสนา กิจนพศรี
น.ส.ศิริพร ภาคสุวรรณ์น.ส.ศิริพร ภาคสุวรรณ์
นายอนุวัฒน์ สิงหวัฒน์นายอนุวัฒน์ สิงหวัฒน์
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๒๔

นายปราโมทย์ วิรุตมวงศ์นายปราโมทย์ วิรุตมวงศ์
นายรัฐธีร์ เลิศฤทธิ์รวีกุลนายรัฐธีร์ เลิศฤทธิ์รวีกุล
นายรัตนศักดิ์ สุขสะดมนายรัตนศักดิ์ สุขสะดม
นายวิวัฒน์ งามสัจจพรนายวิวัฒน์ งามสัจจพร
นายสุรศักดิ์ ศรชัยนายสุรศักดิ์ ศรชัย
นางอัจฉรา ชูติกาญจน์นางอัจฉรา ชูติกาญจน์
นางอรวรรณ จันทรสกุลนางอรวรรณ จันทรสกุล
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๒๔

ไม่มีนักเรียน
Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!