รุ่นที่ ๒๕ รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายชื่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒๕ จัดเรียงตามแผนก ดังต่อไปนี้

แผนกช่างเขียน รุ่นที่ ๒๕

นายกรุณ จิระวงศ์อร่ามนายกรุณ จิระวงศ์อร่าม
น.ส.กาญจนา พบกระโทกน.ส.กาญจนา พบกระโทก
นายฉัตร สุมลฑานายฉัตร สุมลฑา
นายณัฐพร ขำดำรงเกียรตินายณัฐพร ขำดำรงเกียรติ
นางสาวณัฐรินีย์ ปรางพิทักษ์น.ส.ณัฐรินีย์ ปรางพิทักษ์
นายธนวิทย์ ถาวรวันชัยนายธนวิทย์ ถาวรวันชัย
นายธนัท นาห้วยทรายนายธนัท นาห้วยทราย
นายนฤดล เลี้ยงรักษานายนฤดล เลี้ยงรักษา
นายนิติภูมิ ดียังนายนิติภูมิ ดียัง
นายปรมัตถ์ เหล่าวอนายปรมัตถ์ เหล่าวอ
นายพิพัฒน์พล ขันวิเชียรนายพิพัฒน์พล ขันวิเชียร
นายพิษณุ ปิ่นทองนายพิษณุ ปิ่นทอง
ร้อยตรีไพรัช จุ้ยประเสริฐร้อยตรี ไพรัช จุ้ยประเสริฐ
นายภาณุพงศ์ หาญสกลนายภาณุพงศ์ หาญสกล
นายรัตนศักดิ์ สุขสะดมนายรัตนศักดิ์ สุขสะดม
นายหลักทรัพย์ เวชวิบูลย์นายหลักทรัพย์ เวชวิบูลย์
น.ส.ศิริพร ภาคสุวรรณ์น.ส.ศิริพร ภาคสุวรรณ์
นายศุภชัย มาซานายศุภชัย มาซา
นายสุทธิการ จันทร์ศูนย์นายสุทธิการ จันทร์ศูนย์
นายอานนต์ จันนาคนายอานนต์ จันนาค
นายอนุวัฒน์ สิงหวัฒน์นายอนุวัฒน์ สิงหวัฒน์
นางอรวรรณ จันทรสกุลนางอรวรรณ จันทรสกุลแผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๒๕

นายธนกร เหลือจันทร์นายธนกร เหลือจันทร์
นายพหลเมธ พวงภู่ห้อยนายพหลเมธ พวงภู่ห้อย
นายหัตถกร ศรีบางนายหัตถกร ศรีบาง
น.ส.ภูพาทิศ เอี่ยมสุขน.ส.ภูพาทิศ เอี่ยมสุข
น.ส.วริศรา ยมสถิตย์ทับทิมน.ส.วริศรา ยมสถิตย์ทับทิม
นายวิธวินท์ ย่อมเที่ยงแท้นายวิธวินท์ ย่อมเที่ยงแท้
นายศุภชัย รวมพลนายศุภชัย รวมพล
นายสามารถ สุวรรณปิ่นฑะนายสามารถ สุวรรณปิ่นฑะ
น.ส.สุรินทร์ แปลงพันธุ์น.ส.สุรินทร์ แปลงพันธุ์
นายอนุสรณ์ ปลัดท้วมนายอนุสรณ์ ปลัดท้วม
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๒๕

นายกิตติคุณ รอดอุตส่าห์นายกิตติคุณ รอดอุตส่าห์
นายกิตติศักดิ์ หมาดหนุดนายกิตติศักดิ์ หมาดหนุด
นายจิราวุฒิ ตระการไพฑูรย์นายจิราวุฒิ ตระการไพฑูรย์
นายปณิธาน ยิ่งขจรนายปณิธาน ยิ่งขจร
นายวิวัฒน์ งามสัจจพรนายวิวัฒน์ งามสัจจพร
นายอิสระ ปลัดท้วมนายอิสระ ปลัดท้วม
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๒๕

นายเฉลิม จันทร์แจ่มนายเฉลิม จันทร์แจ่ม
นายถนอมศักดิ์ จาบถนอมนายถนอมศักดิ์ จาบถนอม
นายพงษ์กร นุชเครือนายพงษ์กร นุชเครือ
นางพชรพร ปิยะดิษฐ์นางพชรพร ปิยะดิษฐ์
นายภาณุวัฒน์ หนูพรัดนายภาณุวัฒน์ หนูพรัด
นายภัทรพล ภู่มาลัยนายภัทรพล ภู่มาลัย
น.ส.ภัสรา สุพิทักษ์น.ส.ภัสรา สุพิทักษ์
นายสิทธิโชค ฤทธิ์เดชนายสิทธิโชค ฤทธิ์เดช
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๒๕

น.ส.กัลย์ธีร์ ศิริอัธการน.ส.กัลย์ธีร์ ศิริอัธการ
น.ส.ดลหทัย มหาอัมพรพฤกษ์น.ส.ดลหทัย มหาอัมพรพฤกษ์
น.ส.วนิดา เขมะจันตรีน.ส.วนิดา เขมะจันตรี
น.ส.วรัญธร ภาคสุวรรณ์น.ส.วรัญธร ภาคสุวรรณ์
น.ส.อัญชลา บุญถาวรน.ส.อัญชลา บุญถาวร
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๒๕

นายธีรชาติ ค้อโนนแดงนายธีรชาติ ค้อโนนแดง
นายสุรศักดิ์ ศรชัยนายสุรศักดิ์ ศรชัย
นางอัจฉรา ชูติกาญจน์นางอัจฉรา ชูติกาญจน์Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!