ทำเนียบรายชื่อของนักเรียนแผนกช่างแกะสลักไม้ที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

รายชื่อนักเรียนของแผนกแกะสลักไม้ ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๗

นายจีรวัฒน์ ดวงจันทร์นายจีรวัฒน์ ดวงจันทร์
นายณัฐพล โลหะพิทักษ์นายณัฐพล โลหะพิทักษ์
นายตริกรณ์ เทียนพาลีนายตริกรณ์ เทียนพาลี
นายทิวา กอผจญนายทิวา กอผจญ
นายบวร วงศ์แก้วนายบวร วงศ์แก้ว
นายประสงค์ ยอดดีนายประสงค์ ยอดดี
นายพลเมือง ฤทธิ์ศรีบุญนายพลเมือง ฤทธิ์ศรีบุญ
นายพิภพ ผลศาสตร์นายพิภพ ผลศาสตร์
นายยุทธภูมิ อยู่ถมสังข์นายยุทธภูมิ อยู่ถมสังข์
นายวีรศักดิ์ สุทธรัตน์นายวีรศักดิ์ สุทธรัตน์
นายสรพงษ์ นวมเพ็ชรนายสรพงษ์ นวมเพ็ชร
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๘

นายเฉลิมพล ลือเฟื่องนายเฉลิมพล ลือเฟื่อง
นายประสงค์ ศรีอนันต์นายประสงค์ ศรีอนันต์
นายประเสริฐ เมืองสุขนายประเสริฐ เมืองสุข
นายพรเทพ จันทรานายพรเทพ จันทรา
นายมนัส เอื้อเชี่ยวชาญชัยนายมนัส เอื้อเชี่ยวชาญชัย
นายแมน หล้าพรหมนายแมน หล้าพรหม
นายยอดชาย แซ่ถังนายยอดชาย แซ่ถัง
นายสาคร แซ่จังนายสาคร แซ่จัง
นายอำพล นิลแสงนายอำพล นิลแสง
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๙

นายกันต์ธีร์ เตสุขะนันท์นายกันต์ธีร์ เตสุขะนันท์
นายเลอศักดิ์ ระเบียบดีนายเลอศักดิ์ ระเบียบดี
นายวรรณรพ นระมั่งนายวรรณรพ นระมั่ง
นายวีระชัย ช่วยรัมย์นายวีระชัย ช่วยรัมย์
นายศักรินทร์ นาครักษ์นายศักรินทร์ นาครักษ์
นายอาศิษฐ์ โอภาสสุวรรณนายอาศิษฐ์ โอภาสสุวรรณ
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๐

นายชัชวาลย์ แจ่มจันทร์นายชัชวาลย์ แจ่มจันทร์
นายเทวฤทธิ์ สิทธิขุนทดนายเทวฤทธิ์ สิทธิขุนทด
นายอภิชัย สินธุ์พูลนายอภิชัย สินธุ์พูล

แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๑

นายเฉลิมพล สิงห์นิกรนายเฉลิมพล สิงห์นิกร
นายณรงค์ บัวแพนายณรงค์ บัวแพ
นายประวัติ ภู่แย้มนายประวัติ ภู่แย้ม
นายวัชรสิทธิ์ ฉิมวงษ์นายวัชรสิทธิ์ ฉิมวงษ์
นายสมประสงค์ ทองยังนายสมประสงค์ ทองยัง
นายสุพจน์ ประณีตทองนายสุพจน์ ประณีตทอง
นายอนุรักษ์ อยู่บำรุงนายอนุรักษ์ อยู่บำรุง
นายอิสระ ปราโมทย์จิตรนายอิสระ ปราโมทย์จิตร

แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๒

นายกฤษณะ เฟื่องฟูนายกฤษณะ เฟื่องฟู
นายนาวิน จิตร์แก้วนายนาวิน จิตร์แก้ว
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๓

นายโกสินทร์ วงศ์กลางนายโกสินทร์ วงศ์กลาง
นายตรองบุญ พุทธรัตน์
นายมนตรี ก่ำจันทึก
นายศรีวิชัย เหล่าชัยพฤกษ์
นายสามารถ สีบัวไทย
นายสุนทร พุ่มโพธิ์งาม
นายอรรถสิทธิ์ เงินทอง
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๔

นายกรกช เลือดจีน
นายกิจจา พุ่มกันภัย
นายบรรเจต เรือนทอง
นายประวิทย์ ศรีไชย
นายสมัย โยธะคง
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๕

นายสุทิตย์ สายสุวรรณ
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๖

ข้อมูลสูญหาย หากท่านต้องการเพิ่มรายชื่อของท่านกรุณาติดต่อ อ.ประเทือง ทองรอด


แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๗

ไม่มีนักเรียน


แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๘

นายไชยวิวัฒน์ ทศทิศ
นายพูนศักดิ์ เรืองฤทธิ์
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๑๙

นายธวัชชัย ลิ้มประเสริฐนายธวัชชัย ลิ้มประเสริฐ
นายธีรวัฒน์ คำงามนายธีรวัฒน์ คำงาม
นายบุญศรี บุญเรืองนายบุญศรี บุญเรือง
นายปฏิยุทธ์ อ่อนเผ่านายปฏิยุทธ์ อ่อนเผ่า
นายวิไล อุทุมพรนายวิไล อุทุมพร
นายวีระยุทธ พันชารีนายวีระยุทธ พันชารี
นายวีระศักดิ์ สมบัติวงค์นายวีระศักดิ์ สมบัติวงค์

แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๒๐

นายไกรพีรากร เนียรทศาสตร์
นายวิเชียร แซ่เล้า
นายศักดิ์ ปราณี
นายสมโภชน์ ลี้พวงทอง
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๒๑

นายณัฐพล สุนทรเกตุ
นายบุญปกรณ์ หอมขจร
นายวัชรินทร์ เชยกลิ่นเทศ
นายศักดิ์ชัย พนมรัตน์
นายอาทิตย์ ทาหอม
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๒๒

นายสุริยา เอกตาแสง
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๒๓

นายกชกร จันทร์ผ่องนายกชกร จันทร์ผ่อง
นายทวีศักดิ์ พรหมสุวิชานายทวีศักดิ์ พรหมสุวิชา
นายภานุวัฒน์ รอดสวัสดิ์นายภานุวัฒน์ รอดสวัสดิ์
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๒๔

นายจิระวัฒน์ นิตะยะโสนายจิระวัฒน์ นิตะยะโส
นายชาญณรงค์ อาดศรีนายชาญณรงค์ อาดศรี
แผนกช่างแกะสลัก รุ่นที่ ๒๕

นายกิตติคุณ รอดอุตส่าห์นายกิตติคุณ รอดอุตส่าห์
นายกิตติศักดิ์ หมาดหนุดนายกิตติศักดิ์ หมาดหนุด
นายจิราวุฒิ ตระการไพฑูรย์นายจิราวุฒิ ตระการไพฑูรย์
นายปณิธาน ยิ่งขจรนายปณิธาน ยิ่งขจร
นายวิวัฒน์ งามสัจจพรนายวิวัฒน์ งามสัจจพร
นายอิสระ ปลัดท้วมนายอิสระ ปลัดท้วม


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!