ทำเนียบรายชื่อของนักเรียนแผนกช่างลายรดน้ำที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

รายชื่อนักเรียนของแผนกช่างลายรดน้ำ ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๘

นายเกียรติศักดิ์ สาเทศนายเกียรติศักดิ์ สาเทศ
นายประสิทธิ์ อวดเขตต์นายประสิทธิ์ อวดเขตต์
นายมงคล พรสิริภักดีนายมงคล พรสิริภักดี
นายสุรชาติ ชะยูเด็นนายสุรชาติ ชะยูเด็น
นายอุทัย สัมฤทธิ์ล้วนนายอุทัย สัมฤทธิ์ล้วน
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๙ - ๑๑

ไม่มีนักเรียน


แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๑๒

นายกิตติ แก้วเทพนายกิตติ แก้วเทพ
นายไกรวิชาญ ก่อศิลป์นายไกรวิชาญ ก่อศิลป์
นายไพบูลย์ พยัพเมฆนายไพบูลย์ พยัพเมฆ
นายราชศักดิ์ กรอบกระจกนายราชศักดิ์ กรอบกระจก
นายบดินทร์ เหลืองเซ็งนายบดินทร์ เหลืองเซ็ง
นายวุฒิชัย จันทร์ธรรมนายวุฒิชัย จันทร์ธรรม
นายศิริพล ทักษ์โณทกนายศิริพล ทักษ์โณทก
นายสุรเดช มรรทรานายสุรเดช มรรทรา
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๑๓

นายจิรายุส วงศ์แก้ว
นายชาตรี องอาจ
นายธีระชัย พันธุ์ไชยศรี
นายนพพร วิไล
นายนิพัฒน์ เรืองศรี
นายประพจน์ แป้นทอง
นายศักดา อ่อนใจ
นายเอกรินทร์ อินลา
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๑๔

นายพิภพ จันทร์พาณิชระวี
นายวรรษพล ติยะโคตร
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๑๕

นายทัศพล เถาว์สอน
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๑๖

ข้อมูลสูญหาย หากท่านต้องการเพิ่มรายชื่อของท่านกรุณาติดต่อ อ.ประเทือง ทองรอด


แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๑๗

นายทวีวัฒน์ ฉัตรเศวตรังษี
นายวิชาญ ฤทธิ์สกุลพร
นายอุเทน เห็นแจ้ง
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๑๘

นายฉันทวุฒิ สุริวงศ์
นายมนัส แก่นจันทร์
นายวัฒนพล ทองดี
นายศราวุธ สมิตร
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๑๙

นายกิตติกฤษณ์ เธียรปรีชานายกิตติกฤษณ์ เธียรปรีชา
นายฉัตรดนัย ปาลกะวงศ์นายฉัตรดนัย ปาลกะวงศ์
น.ส.ธัญญาพร อาสาวดีรสน.ส.ธัญญาพร อาสาวดีรส
นายมานพ แก้วปานนายมานพ แก้วปาน
น.ส.นฤมล นัยชิตน.ส.นฤมล นัยชิต
นายฤทธิ์ รอดเรืองฤทธิ์นายฤทธิ์ รอดเรืองฤทธิ์

แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๒๐

นายกฤษณะ ปุณณะการี
นายชัยวัฒน์ เจริญพงษ์วิจิตร
นางณัฏฐ์ตา เนตรนัย
นายณัฐพล วงษ์วิจิตร
นายรังสิมันต์ แสงเล็ก
นายวุฒิชัย สีดาจิตร
นายศิริพงษ์ สิทธิดำรง
นายอุเทน ทองมณี
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๒๑

นายชูเศรษฐ ชัยกิจ
น.ส.วีระวรรณ ภู่วุฒิกุล
นายศุภวิทย์ ธนะสินไพบูลย์
นายสาธิต เลี่ยวศิริชัย

แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๒๒

นายโกวิทย์ สิงห์ทอง
นายธวัชชัย พันธ์เพ็ง
นายปิยณัฐ ตรงสุจริตสิน
น.ส.ลักษีกา กัญจนานภานิช
นายวิชัย สุดเสน่ห์
พ.ต.อ.สมณชาย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นายอาษา หลวงมา
นาวาเอกอุทัย ศรีสุวรรณ
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๒๓

น.ส.ทัศณียา ศรีจาดน.ส.ทัศณียา ศรีจาด
นายธนพงศ์ บรรยายกิจนายธนพงศ์ บรรยายกิจ
นายนริศ ไชยชาญยุทธ์นายนริศ ไชยชาญยุทธ์
น.ส.ประภัสสร ภู่ประเสริฐน.ส.ประภัสสร ภู่ประเสริฐ
นายประวิทย์ โพธิ์กระจ่างนายประวิทย์ โพธิ์กระจ่าง
นายภูสิทธิ์ เกตุพันธ์นายภูสิทธิ์ เกตุพันธ์
นายวันชนะ ปิดกันภัยนายวันชนะ ปิดกันภัย
นายอรรถพล นาชัยเวียงนายอรรถพล นาชัยเวียง
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๒๔

นายปราโมทย์ วิรุตมวงศ์นายปราโมทย์ วิรุตมวงศ์
นายรัฐธีร์ เลิศฤทธิ์รวีกุลนายรัฐธีร์ เลิศฤทธิ์รวีกุล
นายรัตนศักดิ์ สุขสะดมนายรัตนศักดิ์ สุขสะดม
นายวิวัฒน์ งามสัจจพรนายวิวัฒน์ งามสัจจพร
นายสุรศักดิ์ ศรชัยนายสุรศักดิ์ ศรชัย
นางอัจฉรา ชูติกาญจน์นางอัจฉรา ชูติกาญจน์
นางอรวรรณ จันทรสกุลนางอรวรรณ จันทรสกุล
แผนกช่างลายรดน้ำ รุ่นที่ ๒๕

น.ส.กัลย์ธีร์ ศิริอัธการน.ส.กัลย์ธีร์ ศิริอัธการ
น.ส.ดลหทัย มหาอัมพรพฤกษ์น.ส.ดลหทัย มหาอัมพรพฤกษ์
น.ส.วนิดา เขมะจันตรีน.ส.วนิดา เขมะจันตรี
น.ส.วรัญธร ภาคสุวรรณ์น.ส.วรัญธร ภาคสุวรรณ์
น.ส.อัญชลา บุญถาวรน.ส.อัญชลา บุญถาวร


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!