ทำเนียบรายชื่อของนักเรียนแผนกช่างหัวโขนที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

รายชื่อนักเรียนของแผนกหัวโขน ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๑๓

นายพิเชษฐ์ บุญล้อม
นายสุวิทย์ ตะเพียนทอง
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๑๔

นายชันยะ สัตยดิษฐ์
นายช้างน้อย คณาวงค์
นายไชยยันต์ สาแสน
นายณัฐวุฒิ อินทร์แก้ว
นายนัทธี ดลพนิต
นายนิกร จันทร์ต๊ะตา
นายประยุทธ นันทวีสุทธิ์
นายอโณทัย อ่อนหวาน
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๑๕

นายกิตติ วรรธนาคม
นายณัฐพงศ์ ท้าวกัลยา
นายบุญเลิศ คันทะทรัพย์
นายสุนทร คชสุนทร
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๑๖

ข้อมูลสูญหาย หากท่านต้องการเพิ่มรายชื่อของท่านกรุณาติดต่อ อ.ประเทือง ทองรอด


แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๑๗

นายไตรลักษณ์ อยู่ยิ้ม
นายปารินทร์ เจริญไชยศรี
นายวิชาญ แสงนิล
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๑๘

นายธีระชัย จโนภาส
นายสมเกียรติ ศรีธร
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๑๙

นายคมกฤช ถิรศิรินายคมกฤช ถิรศิริ
นายคณิต ประมวลนายคณิต ประมวล
นายธนพล มังครักษ์นายธนพล มังครักษ์
นายวรรต กงกะนันท์นายวรรต กงกะนันท์
นายวรินทร์ บ่วงศิรินายวรินทร์ บ่วงศิริ
นายสุทธิชัย เช้าเย็นนายสุทธิชัย เช้าเย็น
น.ส.ศิริวรรณ รัตนการุณย์น.ส.ศิริวรรณ รัตนการุณย์
น.ส.สมัญญา จั่นบ้านโคกน.ส.สมัญญา จั่นบ้านโคก

แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๒๐

นายสราวุฒิ วิเศษสกุลเดช
นายธงเพ็ชร เพีชรเรือง
นาวาเอกอุทัย ศรีสุวรรณ
นางฐิติพร ผาสุกจิตต์
นายธวัชชัย มหัทธนะสิน
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๒๑

นายเกิดศิริ นาคแสง
นายสรสักก์ พรมผล
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๒๒

นายจักรพันธ์ ขยันการ
นายณัฐพล พรทองคำ
นายธนวัฒน์ อยู่รอด
นางรุ่งนภา ทรัพย์กรกุล
น.ส.วรรณวิสา อิ๋วสกุล
นายวิมาร แก้วขอนแก่น
นายอรรณพ จันทร์เกตุ
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๒๓

น.ส.โชติกา ธรรมรักษาน.ส.โชติกา ธรรมรักษา
นายณัฐพล กำจรนายณัฐพล กำจร
นายธาเนตย์ อรัญยะนาคนายธาเนตย์ อรัญยะนาค
น.ส.ปทุมพร โพธิ์ทองน.ส.ปทุมพร โพธิ์ทอง
นายปริญญา บุญฤทธิ์นายปริญญา บุญฤทธิ์
นายวรพงษ์ บุญปักษ์นายวรพงษ์ บุญปักษ์
น.ส.แอจรินทร์ จิรถาวรกุลน.ส.แอจรินทร์ จิรถาวรกุล
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๒๔

นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ประดิษฐ์นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ประดิษฐ์
นายธนพงศ์ บรรยายกิจนายธนพงศ์ บรรยายกิจ
นายนันทวัฒน์ อุ่นศรีนายนันทวัฒน์ อุ่นศรี
นายมณฑล พลอยบูณนะนายมณฑล พลอยบูณนะ
น.ส.วาสนา กิจนพศรีน.ส.วาสนา กิจนพศรี
น.ส.ศิริพร ภาคสุวรรณ์น.ส.ศิริพร ภาคสุวรรณ์
นายอนุวัฒน์ สิงหวัฒน์นายอนุวัฒน์ สิงหวัฒน์
แผนกช่างหัวโขน รุ่นที่ ๒๕

นายเฉลิม จันทร์แจ่มนายเฉลิม จันทร์แจ่ม
นายถนอมศักดิ์ จาบถนอมนายถนอมศักดิ์ จาบถนอม
นายพงษ์กร นุชเครือนายพงษ์กร นุชเครือ
นางพชรพร ปิยะดิษฐ์นางพชรพร ปิยะดิษฐ์
นายภาณุวัฒน์ หนูพรัดนายภาณุวัฒน์ หนูพรัด
นายภัทรพล ภู่มาลัยนายภัทรพล ภู่มาลัย
น.ส.ภัสรา สุพิทักษ์น.ส.ภัสรา สุพิทักษ์
นายสิทธิโชค ฤทธิ์เดชนายสิทธิโชค ฤทธิ์เดช


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!