ทำเนียบรายชื่อของนักเรียนแผนกช่างฝีมือประดับมุกที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

รายชื่อนักเรียนของแผนกช่างฝีมือประดับมุก ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๘

นายกฤษณพงศ์ ทินกรนายกฤษณพงศ์ ทินกร
นายกฤษดา นิลเดชนายกฤษดา นิลเดช
นายชัยชนะ โพธิ์เจริญนายชัยชนะ โพธิ์เจริญ
นายศิริ สุดวิไสยนายศิริ สุดวิไสย
นายสมคิด ยิดนุดดินนายสมคิด ยิดนุดดิน
นายสมปอง กุมรัมย์นายสมปอง กุมรัมย์
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๙

นายพรเทพ จันทรานายพรเทพ จันทรา
นายมนัส เอื้อเชี่ยวชาญชัยนายมนัส เอื้อเชี่ยวชาญชัย
นายยอดชาย แซ่กังนายยอดชาย แซ่กัง
นายรามิล วิลัยฤทธิ์นายรามิล วิลัยฤทธิ์
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๐

นายประวิต ภู่แย้มนายประวิต ภู่แย้ม
นายพิพัฒน์ ปานกำเนิดนายพิพัฒน์ ปานกำเนิด
นายเมียด โชติโคกสูงนายเมียด โชติโคกสูง
นายรักชาติ ผิวทองงามนายรักชาติ ผิวทองงาม
นายวิสิฐ ทิพย์ภักดีนายวิสิฐ ทิพย์ภักดี
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๑

นายเผด็จ ว่องวุฒินายเผด็จ ว่องวุฒิ
นายวิทยา อิษวาสนายวิทยา อิษวาส
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๒

ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา


แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๓

นายธงชัย ฉลาดล้ำนายธงชัย ฉลาดล้ำ
นายไพบูลย์ พยัพเมฆนายไพบูลย์ พยัพเมฆ
นายวสันต์ รูปหล่อนายวสันต์ รูปหล่อ
นายสุรศักดิ์ เพิ่มเติมนายสุรศักดิ์ เพิ่มเติม
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๔

นายศรายุทธ ยะสะวุฒินายศรายุทธ ยะสะวุฒิ
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๕

นายพัฒนพงศ์ ศิวติรฑุโกนายพัฒนพงศ์ ศิวติรฑุโก
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๖

ข้อมูลสูญหาย หากท่านต้องการเพิ่มรายชื่อของท่านกรุณาติดต่อ อ.ประเทือง ทองรอด


แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๗

นายศราวุธ สมิตรนายศราวุธ สมิตร
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๘

ไม่มีนักเรียน


แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๑๙

นายเศษฐพงศ์ สุวรรณบนนายเศษฐพงศ์ สุวรรณบน

แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๒๐

นาวาเอกไพโรจน์ รอดเที่ยงนาวาเอกไพโรจน์ รอดเที่ยง
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๒๑

นายณรงค์ชัย หูตาชัย
นายพีระยุทธ ตรีสันเทียะนายพีระยุทธ ตรีสันเทียะ
นายภัทรวุฒิ ขนาดนายภัทรวุฒิ ขนาด
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๒๒

นายกิตติ สมสุขนายกิตติ สมสุข
นายเชาวลิต พึ่งกุศลนายเชาวลิต พึ่งกุศล
นายธีรชาติ นาคจีนวงศ์นายธีรชาติ นาคจีนวงศ์
นายพรหมพิริยะ สุวรรณรัตน์นายพรหมพิริยะ สุวรรณรัตน์
นายศักดิ์ชัย พนมรัตน์นายศักดิ์ชัย พนมรัตน์
แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๒๓

ไม่มีนักเรียน


แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๒๔

ไม่มีนักเรียน


แผนกช่างฝีมือประดับมุก รุ่นที่ ๒๕

นายธีรชาติ ค้อโนนแดงนายธีรชาติ ค้อโนนแดง
นายสุรศักดิ์ ศรชัยนายสุรศักดิ์ ศรชัย
นางอัจฉรา ชูติกาญจน์นางอัจฉรา ชูติกาญจน์Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!