ทำเนียบรายชื่อของนักเรียนแผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรมที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

รายชื่อนักเรียนของแผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๗

น.ส.กิติมา เล็กประทุมน.ส.กิติมา เล็กประทุม
น.ส.ปัญญาภรณ์ ลิ้มประเสริฐน.ส.ปัญญาภรณ์ ลิ้มประเสริฐ
น.ส.มรกต ทรัพย์มหาศาลน.ส.มรกต ทรัพย์มหาศาล
น.ส.สมใจนึก กิตตินันทชัยน.ส.สมใจนึก กิตตินันทชัย
น.ส.อาทิยา พรศาปานน.ส.อาทิยา พรศาปาน
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๘

น.ส.เรณู ส่งเสริมน.ส.เรณู ส่งเสริม
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๙

น.ส.ช่อลัดดา ภานุมาศน.ส.ช่อลัดดา ภานุมาศ
น.ส.สุกัญญา ประจักษ์จิตต์น.ส.สุกัญญา ประจักษ์จิตต์
น.ส.หทัยรัตน์ ภานุมาศน.ส.หทัยรัตน์ ภานุมาศ
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๐

ไม่มีนักเรียน


แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๑

น.ส.ปัฐยา บัวเทศน.ส.ปัฐยา บัวเทศ
นางเมธินี  ศรยุทธเสนีนางเมธินี ศรยุทธเสนี
น.ส.ลักขณา มาอ่วมน.ส.ลักขณา มาอ่วม
น.ส.อังคณา มิ่งชื่นน.ส.อังคณา มิ่งชื่น
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๒

น.ส.นัคชัตร อินทสมบัติน.ส.นัคชัตร อินทสมบัติ
น.ส.สุนี ธรรมมงคลชัยน.ส.สุนี ธรรมมงคลชัย
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๓

น.ส.ประไพ เข็ญพาด
น.ส.พนิดา ยารมสัย
นางวลัยพรรณ พุกบ้านยาง
น.ส.สังวาล มาตย์เถื่อน
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๔

น.ส.พิชยา มีคุณสมบัติ
น.ส.ราณี ริมมะศักดิ์
น.ส.สมพร โจยะอินทร์ปั๋น
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๕

น.ส.ณัฎฐิรา มธุรพจน์
น.ส.ตวงพร เลิศอมรชัย
น.ส.นพรัตน์ ตะสันเทียะ
น.ส.ศรีวิภา ดุษดี
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๖

ข้อมูลสูญหาย หากท่านต้องการเพิ่มรายชื่อของท่านกรุณาติดต่อ อ.ประเทือง ทองรอด


แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๗

นางอุดม เจาะจง
น.ส.อรทัย อินแบน
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๘

นางกมล อังสุวพัฒนากุล
น.ส.จารุวรรณ จารุมัยพร
น.ส.สกุณี แซ่เฮ้ง
นางอุดม เจาะจง
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑๙

น.ส.อรพรรณ สนิทพิทักษ์สินธุน.ส.อรพรรณ สนิทพิทักษ์สินธุ

แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๒๐

นายกิจติศักดิ์ เกษกุล
นางจันทิมา บิลมาศ
นายชัชวาลย์ ชมชิต
น.ส.ภควรรณ นิยมทอง
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๒๑

นายกาญจนวิช บัวสว่าง
น.ส.ชลิตา มัชณิมา
น.ส.วราภรณ์ จ้อยสูงเนิน
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๒๒

นายนิกร จันทร์ต๊ะตา
แผนกช่างปักจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๒๓

ปิดแผนกตั้งแต่รุ่นที่ ๒๓ เป็นต้นไป
Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!