ทำเนียบรายชื่อของนักเรียนแผนกช่างเครื่องปั้นดินเผาที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

รายชื่อนักเรียนของแผนกช่างเครื่องปั้นดินเผา ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนกงานช่างเครื่องปั้นดินเผา รุ่นที่ ๙

นายธวัธชัย หะสิตะเวชนายธวัธชัย หะสิตะเวช
แผนกงานช่างเครื่องปั้นดินเผา รุ่นที่ ๑๐

นายจีรวัฒน์ เครือกนกนายจีรวัฒน์ เครือกนก
นายณรงค์ สิงห์เจริญนายณรงค์ สิงห์เจริญ
นายโดม รอดประดิษฐ์นายโดม รอดประดิษฐ์
นายศักดิ์ชัย โรจนวิชัยนายศักดิ์ชัย โรจนวิชัย

แผนกงานช่างเครื่องปั้นดินเผา รุ่นที่ ๑๑

นายเฉลิม อยู่สมสุขนายเฉลิม อยู่สมสุข
นายธนวัฒน์ พาจรทิศนายธนวัฒน์ พาจรทิศ
นายประวิทย์ ใจอยู่นายประวิทย์ ใจอยู่
นายป่าน ศรีสุวรรณ์นายป่าน ศรีสุวรรณ์
นายสุวิทย์ ใยมานายสุวิทย์ ใยมา
นายอนนท์ นิลแสงนายอนนท์ นิลแสง
แผนกงานช่างเครื่องปั้นดินเผา รุ่นที่ ๑๒

นายชงครุฑ แซ่เย็นนายชงครุฑ แซ่เย็น
นายวงศ์วิทย์ ราชามนต์นายวงศ์วิทย์ ราชามนต์
นายศิรวัชร์ กรวาทินนายศิรวัชร์ กรวาทิน

แผนกงานช่างเครื่องปั้นดินเผา รุ่นที่ ๑๓

นายไพศาล อินจันทร์นายไพศาล อินจันทร์
นายวีรศักดิ์ วาดเขียนนายวีรศักดิ์ วาดเขียน
แผนกงานช่างเครื่องปั้นดินเผา รุ่นที่ ๑๔

นายนิพนธ์ ฤทธิพิณนายนิพนธ์ ฤทธิพิณ
นายวีระยุทธ ลอองบัวนายวีระยุทธ ลอองบัว
แผนกงานช่างเครื่องปั้นดินเผา รุ่นที่ ๑๕

นายยงยุทธ เกาซ้วนนายยงยุทธ เกาซ้วน


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!