ทำเนียบรายชื่อของนักเรียนแผนกช่างปั้นที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

รายชื่อนักเรียนของแผนกช่างปั้น ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๗

นายกิตติ ลิ่มสกุลนายกิตติ ลิ่มสกุล
นายจักรกฤษณ์ จิรากรนายจักรกฤษณ์ จิรากร
นายจิระ ยืนนานนายจิระ ยืนนาน
นายฐิติผล เทศเพ็ญนายฐิติผล เทศเพ็ญ
นายเดชา กุลพงษ์นายเดชา กุลพงษ์
นายธรรมรัตน์ ก้องเสียงนายธรรมรัตน์ ก้องเสียง
นายนพดล สุดภู่ทองนายนพดล สุดภู่ทอง
นายนริศ หาทรัพย์นายนริศ หาทรัพย์
นายบัญชา ศิลพันธุ์นายบัญชา ศิลพันธุ์
นายบ็น ชะดรรัมย์นายบ็น ชะดรรัมย์
นายประมวล พาด้วงนายประมวล พาด้วง
นายปรีชา บุญยะมาลิกนายปรีชา บุญยะมาลิก
นายพงษ์สันต์ ยอดสุรางค์นายพงษ์สันต์ ยอดสุรางค์
นายไพโรจน์ สุขสุคนธ์นายไพโรจน์ สุขสุคนธ์
นายภัทราวุธ รอดอริห์นายภัทราวุธ รอดอริห์
นายชาณุ เพ็ญต่ายนายชาณุ เพ็ญต่าย
นายภาสุระ แฉ่งสมบูรณ์นายภาสุระ แฉ่งสมบูรณ์
นายภีรัฐ อุ้มปรีชานายภีรัฐ อุ้มปรีชา
นายมารุต พวงธนสารนายมารุต พวงธนสาร
นายสุคณิต จันทะนบนายสุคณิต จันทะนบ
นายสุดสาคร มัศยามาศนายสุดสาคร มัศยามาศ
นายสุรวงษ์ ประชาพิทักษ์นายสุรวงษ์ ประชาพิทักษ์
นายอภิวัฒน์ สุขสมานนายอภิวัฒน์ สุขสมาน
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๘

นายถนัด จันทร์พาณิชระวีนายถนัด จันทร์พาณิชระวี
นายธัชรยุทธ ยี่สุ่นศรีนายธัชรยุทธ ยี่สุ่นศรี
นายนาทาเนียล มีเดชนายนาทาเนียล มีเดช
นายพงศ์ศักดิ์ แซ่จันนายพงศ์ศักดิ์ แซ่จัน
นายภูษิต สถานทรัพย์นายภูษิต สถานทรัพย์
นายระพี สุริยพรรณ์นายระพี สุริยพรรณ์
นายวิเชียร ย่อมจันแดงนายวิเชียร ย่อมจันแดง
นายสราวุธ สกุลกิตติมศักดิ์นายสราวุธ สกุลกิตติมศักดิ์
นายสุภพ อยู่ยืนนายสุภพ อยู่ยืน
นายสุรโชค แสงธรรมชัยนายสุรโชค แสงธรรมชัย
นายสำราญ ทวีโชคชัยนายสำราญ ทวีโชคชัย
นายอรุณ รัตนพันธ์นายอรุณ รัตนพันธ์
นายฐิติพันธ์ โฉมงามนายฐิติพันธ์ โฉมงาม
นายธีรวุฒิ ไมขุนทดนายธีรวุฒิ ไมขุนทด
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๙

นายกัมลาศ กลั่นกลิ่นหอมนายกัมลาศ กลั่นกลิ่นหอม
นายณัฐวุฒิ พุฒจันทร์นายณัฐวุฒิ พุฒจันทร์
นายพิรุณ วิบูลกิจนายพิรุณ วิบูลกิจ
นายสมภพ บัวเกตุนายสมภพ บัวเกตุ
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๐

นายฉัตรชัย บุญประมุขนายฉัตรชัย บุญประมุข
นายชาตรี โสมรังษีนายชาตรี โสมรังษี
นายธงทอง ทองสายนายธงทอง ทองสาย
นายนพพล มีชนะนายนพพล มีชนะ
นายนเรส ภานุมาศนายนเรส ภานุมาศ
นายพิพัฒน์ นิธากรณ์นายพิพัฒน์ นิธากรณ์
นายปริญญา ดีสวัสดิ์นายปริญญา ดีสวัสดิ์
นายสมยศ ตันทพงษ์นายสมยศ ตันทพงษ์
นายสยาม อยู่สมสุขนายสยาม อยู่สมสุข
นายอภชาติ สัตย์ชาพงษ์นายอภชาติ สัตย์ชาพงษ์
นายอุฤทธิ์ แป้นเจริญนายอุฤทธิ์ แป้นเจริญ
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๑

นายกิตติ ตุงคะจิตตินายกิตติ ตุงคะจิตติ
นายกิตติศักดิ์ สวนมาลีนายกิตติศักดิ์ สวนมาลี
นายชวลิต เฉลยทิศนายชวลิต เฉลยทิศ
นายชัชพงศ์ โพลงพันธ์นายชัชพงศ์ โพลงพันธ์
นายชาญชัย หมัดสุริยะนายชาญชัย หมัดสุริยะ
นายทรงฤทธิ์ เหมือยพรมนายทรงฤทธิ์ เหมือยพรม
นายพลวัฒน์ เปรมรักษ์นายพลวัฒน์ เปรมรักษ์
นายเรวัต จงมั่นเกษมสุขนายเรวัต จงมั่นเกษมสุข
นายวรพงษ์ นพคุณนายวรพงษ์ นพคุณ
นายวัชรชัย ศุภอักษรนายวัชรชัย ศุภอักษร
นายสิทธิพร พงษ์พัดนายสิทธิพร พงษ์พัด
นายสิทธิพันธ์ นิทานนายสิทธิพันธ์ นิทาน
นายสุภัสสร เชี่ยวชาญชัยกุลนายสุภัสสร เชี่ยวชาญชัยกุล
นายอนุสรณ์ ทองสายนายอนุสรณ์ ทองสาย

แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๒

นายกฤษณ์ภิเดช วงษ์ภมรนายกฤษณ์ภิเดช วงษ์ภมร
นายเกียรติศักดิ์ หอมวันนายเกียรติศักดิ์ หอมวัน
นายจัตวา แซ่กำนายจัตวา แซ่กำ
นายเฉลิมพล พลทรศักดิ์นายเฉลิมพล พลทรศักดิ์
นายชัยวัฒน์ ธรรมมาโกสีนายชัยวัฒน์ ธรรมมาโกสี
นายชีวิน สุนทรปานนายชีวิน สุนทรปาน
นายนิศิษย์ ฤทธิเวชนายนิศิษย์ ฤทธิเวช
นายประพันธ์ ปรีชาทาญนายประพันธ์ ปรีชาทาญ
นายภูรี เชือมรัมย์นายภูรี เชือมรัมย์
นายวิศาล ม่วงสิงห์นายวิศาล ม่วงสิงห์
นายสาธิต ไชยหงษ์นายสาธิต ไชยหงษ์
นายสุชิน หิรัญประเสริฐสุขนายสุชิน หิรัญประเสริฐสุข
นายสุรเชษฐ์ จุวิรัตน์นายสุรเชษฐ์ จุวิรัตน์
นายอรชุน สระแก้วนายอรชุน สระแก้ว
นายอรรถพล วรรณทองนายอรรถพล วรรณทอง
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๓

นายกิตติพงษ์ คำสัตย์นายกิตติพงษ์ คำสัตย์
นายชาคริต เพ็ชรวงษ์นายชาคริต เพ็ชรวงษ์
นายณัฐวุฒิ สังอูบนายณัฐวุฒิ สังอูบ
นายนพดล เหล็กพูลนายนพดล เหล็กพูล
นายศราริน สุวรรณาศรัยนายศราริน สุวรรณาศรัย
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๔

นายกิตติพงษ์ กู้ชัยรัตนกุลนายกิตติพงษ์ กู้ชัยรัตนกุล
นายภัทรวุฒิ ขนาดนายภัทรวุฒิ ขนาด
นายภาณุ ทองสุขนายภาณุ ทองสุข
นายวัชระ ราชวงษ์นายวัชระ ราชวงษ์
นายวสิษฐ์ อุตถานายวสิษฐ์ อุตถา
นายวีระยุทธ วามะกัณฑ์นายวีระยุทธ วามะกัณฑ์
นายวีรศักดิ์ แซ่แต้นายวีรศักดิ์ แซ่แต้
นายสิทธิกร ชนะบุญนายสิทธิกร ชนะบุญ
นายอรรณพ รังสิยานนท์นายอรรณพ รังสิยานนท์
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๕

นายธนาวุฒิ มีเดชนายธนาวุฒิ มีเดช
นายพจชระ อินเสือนายพจชระ อินเสือ
นายวรลักษณ์ เงินทองดีนายวรลักษณ์ เงินทองดี
นายศุขเกษม ไทรทองนายศุขเกษม ไทรทอง
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๖

ข้อมูลสูญหาย หากท่านต้องการเพิ่มรายชื่อของท่านกรุณาติดต่อ อ.ประเทือง ทองรอด


แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๗

นายคมกริช ดวงรัตน์นายคมกริช ดวงรัตน์
นายจรัสเพชร ไชยบุรณากรนายจรัสเพชร ไชยบุรณากร
นายธนากร ชมศรีนายธนากร ชมศรี
นายธิติภพ สังข์วรนายธิติภพ สังข์วร
นายบุญเลิศ บุญอิทนร์นายบุญเลิศ บุญอิทนร์
นายมนัส แก่นจันทร์นายมนัส แก่นจันทร์
นายสิทธิชัย อรุณสมเกียรตินายสิทธิชัย อรุณสมเกียรติ
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๘

นายกิตติธัช ทิพยืเที่ยงแท้นายกิตติธัช ทิพยืเที่ยงแท้
นายมนัส เผ่าพันธ์ภูนายมนัส เผ่าพันธ์ภู
นายศิโรฒ คะชาชัยนายศิโรฒ คะชาชัย
เรืออากาศตรีหยด ภักดีพันธุ์พัฒนะเรืออากาศตรีหยด ภักดีพันธุ์พัฒนะ
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๑๙

นายอภิชัย พลายคู่นายอภิชัย พลายคู่
นายอาทิตย์ ทาหอมนายอาทิตย์ ทาหอม
นายเอกพล เกิดพร้อมบุญนายเอกพล เกิดพร้อมบุญ

แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๒๐

นายกระจ่าง บัวศรีนายกระจ่าง บัวศรี
นายกิตติพันธ์ ศิรมงคลวิจิตรนายกิตติพันธ์ ศิรมงคลวิจิตร
นายจิรศักดิ์ เพาะผลนายจิรศักดิ์ เพาะผล
นายชัยสิทธิ์ ศรีอินทรสุทธิ์นายชัยสิทธิ์ ศรีอินทรสุทธิ์
นายไชยันต์ สาแสนนายไชยันต์ สาแสน
นายธนวัต มหัปปภานายธนวัต มหัปปภา
นายธีระยุทธ โฆษิตาวัฒนากุลนายธีระยุทธ โฆษิตาวัฒนากุล
นายปราชญา พาพงษ์นายปราชญา พาพงษ์
นายอรรถพร หัสสะนายอรรถพร หัสสะ
นายอนุชา ศิลารัตน์นายอนุชา ศิลารัตน์
นายวราวุธ ภาคคูนายวราวุธ ภาคคู
นายวรกร ปิยะธเนศนายวรกร ปิยะธเนศ
นายวิสาขะ วงษ์สุวรรณ์นายวิสาขะ วงษ์สุวรรณ์
นายศราวุธ จันทร์ศิรินายศราวุธ จันทร์ศิริ
นายศักดินันท์ คูหาแก้วนายศักดินันท์ คูหาแก้ว
น.ส.พรพักตร์ เทียมบุญเลิศน.ส.พรพักตร์ เทียมบุญเลิศ
นายอัครวัฒน์ สิงห์สิริโชตินายอัครวัฒน์ สิงห์สิริโชติ
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๒๑

น.ส.เจือจันทร์ อิงคมนตรีน.ส.เจือจันทร์ อิงคมนตรี
นายชัชวีย์ สุวรรณาศรัยนายชัชวีย์ สุวรรณาศรัย
นายตุลยรักต์ รักษ์วงศ์นายตุลยรักต์ รักษ์วงศ์
นายทวีสิน ญาณอัมพรนายทวีสิน ญาณอัมพร
นายธนพงศ์ บรรยายกิจนายธนพงศ์ บรรยายกิจ
นายธวัธ ตะเคียนนายธวัธ ตะเคียน
นายธวัช เอี่ยมเจริญนายธวัช เอี่ยมเจริญ
นายเธียรไท รักคงนายเธียรไท รักคง
นายมาโนช ด่านสว่างกูลนายมาโนช ด่านสว่างกูล
นายวรากร บุญศรีรวมนายวรากร บุญศรีรวม
นายวันชัย พรหมมาศนายวันชัย พรหมมาศ
น.ส.วรรณวิสา อิ๋วสกุลน.ส.วรรณวิสา อิ๋วสกุล
นายอาษา หลวงมานายอาษา หลวงมา
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๒๒

นายกฤษณะ บุณณะการนายกฤษณะ บุณณะการี
นายชัชพล ยิ้มกุ่ยนายชัชพล ยิ้มกุ่ย
นายณัฐพงษ์ ดำผอมนายณัฐพงษ์ ดำผอม
นายทวีวัฒน์ ฉัตรเศวตรังสีนายทวีวัฒน์ ฉัตรเศวตรังสี
นายทวีศักดิ์ พรหมสุวิชานายทวีศักดิ์ พรหมสุวิชา
นายเทพรินทร์ ไพทูรย์นายเทพรินทร์ ไพทูรย์
นายพูนทรัพย์ อนุแสวงนายพูนทรัพย์ อนุแสวง
นายภาณุเดช แสงสุขนายภาณุเดช แสงสุข
นายสวัสดิ์ ทิมแดงนายสวัสดิ์ ทิมแดง
น.ส.สวรรยา นุ้ยพันธ์น.ส.สวรรยา นุ้ยพันธ์
นายสุพัฒน์  แก้วแกมเพชรนายสุพัฒน์ แก้วแกมเพชร
นายอนุชา เกษบูรณะนายอนุชา เกษบูรณะ
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๒๓

นายชนก อนันตปรีชานายชนก อนันตปรีชา
นายชัยวัฒน์ ชื่นใจนายชัยวัฒน์ ชื่นใจ
นายปิยะสิทธ์ ผลาพิบูลย์นายปิยะสิทธ์ ผลาพิบูลย์
นายมนัส แก่นจันทร์นายมนัส แก่นจันทร์
นายเมธี บุญช่วยนายเมธี บุญช่วย
น.ส.รวิวรรณ ลุมดอนน.ส.รวิวรรณ ลุมดอน
นาวาเอกอุทัย ศรีสุวรรณนาวาเอกอุทัย ศรีสุวรรณ
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๒๔

นายชยุต ยอดพรหมนายชยุต ยอดพรหม
นายชัยวัฒน์ ชื่นใจนายณฐพงศ์ ลัทธิ
นายธงชัย นิติพินิจนายธงชัย นิติพินิจ
นายพุฒิพงษ์ เจริญสุกใสนายพุฒิพงษ์ เจริญสุกใส
น.ส.ราตรี แตงชุมพลน.ส.ราตรี แตงชุมพล
ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์
นายเอกภพ อมฤตรสนายเอกภพ อมฤตรส
แผนกช่างปั้น รุ่นที่ ๒๕

นายธนกร เหลือจันทร์นายธนกร เหลือจันทร์
นายพหลเมธ พวงภู่ห้อยนายพหลเมธ พวงภู่ห้อย
นายหัตถกร ศรีบางนายหัตถกร ศรีบาง
น.ส.ภูพาทิศ เอี่ยมสุขน.ส.ภูพาทิศ เอี่ยมสุข
น.ส.วริศรา ยมสถิตย์ทับทิมน.ส.วริศรา ยมสถิตย์ทับทิม
นายวิธวินท์ ย่อมเที่ยงแท้นายวิธวินท์ ย่อมเที่ยงแท้
นายศุภชัย รวมพลนายศุภชัย รวมพล
นายสามารถ สุวรรณปิ่นฑะนายสามารถ สุวรรณปิ่นฑะ
น.ส.สุรินทร์ แปลงพันธุ์น.ส.สุรินทร์ แปลงพันธุ์
นายอนุสรณ์ ปลัดท้วมนายอนุสรณ์ ปลัดท้วม


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!