แผนกวิชาช่างฝีมืองานแกะสลัก รุ่นที่ ๒๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - แผนกวิชาช่างฝีมืองานแกะสลัก
ลำดับที่/เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล
๗๕ นายกฤษณะ ทองผิว
๗๖ นายกฤาดา เปลื้องสุวรรณ
๗๗ นายพรหมเมศวร์ ธนบดีนรเศษฐ์
๗๘ นายภาณุ ปัญญาค้าเจริญ
๗๙ นางสาววรัญธร ภาคสุวรรณ์
๘๐ นายศราวุธ จันทะขาว
๘๑ นายศุภชัย จันทร์สว่าง
๘๒ นายอัครชัย แก้วสงวน

วัสดุ - อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสอบปฏิบัติ แผนกช่างฝีมืองานแกะสลัก

  • ๑. ดินสอ
  • ๒. ยางลบ
  • ๓. ไม้บรรทัด
ตารางสอบคัดเลือก ปี ๒๕๕๗
วันที่ เวลา วิชา
๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ความรู้ทั่วไป
  ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. วิชาเฉพาะด้าน
  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ
๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ ณ หออุเทศทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย )

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!