แผนกวิชาช่างฝีมืองานเขียน รุ่นที่ ๒๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - แผนกวิชาช่างฝีมืองานเขียน
ลำดับที่/เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล
นายกามนิต สรสิทธิ์
นายเกียรติคุณ ว่องพานิช
นายไกรวิชญ์ พูนสระคู
นายโกศล ไชยนุรักษ์
นายก้องเกียรติ โมรานิล
นางสาวกฤษณพร พิทักษา
นายคทาหัตถ์ เที่ยงรอด
นายจิตรภณ บัวพึ่ง
นางสาวจิรักฎฐ์ น้อยสุขยิ่ง
๑๐ นางสาวจิรพรรณ สิงห์ใจ
๑๑ นางสาวชิดชนก ชัยวรพร
๑๒ นายณรงค์ สกุลนฤเทพ
๑๓ นายณัฐชนน วิชญารมย์
๑๔ นางสาวณัธฐ์คนบ ปรัชญานิติพัทย์
๑๕ นายณัฐวัฒน แก้วอิ่ม
๑๖ นางสาวถิรกุล กาญจนพาที
๑๗ นายทีปกร เทียนเจริญ
๑๘ นายธนภัทร ชนนภาพร
๑๙ นายธนพนธ์ ลำเทียน
๒๐ นายธนพล หอมแสง
๒๑ นายนิกร สอนแดง
๒๒ นายนฤพนธ์ อินทปัญญ์
๒๓ นางสาวบุญตา ศรีน้ำทอง
๒๔ นางพจนา ติรพฤทธิ์
๒๕ นายพชรพงศ์ เลี่ยนกัตวา
๒๖ นายพงศ์ศิริ ปิ่นเกษ
๒๗ นายประพันธ์ ซิ้มงึ้น
๒๘ นายปรัช อักษรณรงค์
๒๙ นายภัทรพล ภู่มาลัย
๓๐ นายภัทรวัฒน์ สุดแน่น
๓๑ นายภูพิรัฐ ไชยบุรณาการ
๓๒ นายมงคล ใจดี
๓๓ นายมีนอรุณ ยิ้มสงวน
๓๔ นายเมธี มณีคำ
๓๕ นางสาวรัตนาวดี ผาสุขจิตต์
๓๖ นางสาวรุจรวี สินเจริญ
๓๗ นางสาววริทร์ธร สาสา
๓๘ นายวสันต์ บุญมี
๓๙ นายวรพล พฤกษโกษา
๔๐ นายวิธวินท์ ย่อมเที่ยงแท้
๔๑ นายวิบูลย์ แสนสุข
๔๒ นายวินัย สิงหาราโท
๔๓ นายวันชัย คำเจริญ
๔๔ นายวัชธพงษ์ แหล่ทองคำ
๔๕ นายศุภากร คุงจำรัส
๔๖ พ.ต.อ.สมณชาย ปาลกะวงศื ณ อยุธยา
๔๗ นายสมชาญ แมทธิว วรรณรักษ์
๔๘ นายสุรศักดิ์ อุ่นพิกุล
๔๙ นายอิศรา เพชรมณี
๕๐ นางสาวอี้ ลุงชาย
๕๑ นางสาวอัจฉรา ชูติกาญจน์
๕๒ นางสาวอัจฉราวรรณ วงศ์สาธิตกุล
๕๓ นายเอกพีระ พงษ์หิรัญ
๕๔ นางเอกลักษณ์ ศุภชล
๕๕ นางสาวอำภาพร น้อยพุก

วัสดุ - อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสอบปฏิบัติ แผนกช่างฝีมืองานเขียน

  • ๑. กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด A2 จำนวน ๑ แผ่น
  • ๒. ดินสอ 2B
  • ๓. ยางลบ
  • ๔. ไม้บรรทัด
  • ๕. กระดานสเก็ต ขนาด A2
ตารางสอบคัดเลือก ปี ๒๕๕๗
วันที่ เวลา วิชา
๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ความรู้ทั่วไป
  ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. วิชาเฉพาะด้าน
  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ
๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ ณ หออุเทศทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย )

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!