แผนกวิชาช่างฝีมืองานลายรดน้ำ รุ่นที่ ๒๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - แผนกวิชาช่างฝีมืองานลายรดน้ำ
ลำดับที่/เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล
๘๓ นายมนัส แก่นจันทร์
๘๔ นายศุภชัย รวมพล
๘๕ นายศุภสวัสดิ์ พันธุ์โสภา
๘๖ นายสุทธิการ จันทร์ศูนย์
๘๗ นายสุรชาติ คำเคน
๘๘ นางสาวสุรินทร์ แปลงพันธ์
๘๙ นายสิทธิพงษ์ บัวทอง
๙๐ นายหัตถกร ศรีบาง
๙๑ นายหลักทรัพย์ เวชวิบูลย์
๙๒ นายเอก ท้วมฉัยยา

วัสดุ - อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสอบปฏิบัติ แผนกช่างฝีมืองานลายรดน้ำ

  • ๑. กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ครึ่งแผ่น
  • ๒. ยางลบ
  • ๓. ไม้บรรทัด
  • ๔. กระดานรองเขียน
ตารางสอบคัดเลือก ปี ๒๕๕๗
วันที่ เวลา วิชา
๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ความรู้ทั่วไป
  ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. วิชาเฉพาะด้าน
  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ
๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ ณ หออุเทศทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย )

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!