แผนกวิชาช่างฝีมืองานหัวโขน รุ่นที่ ๒๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - แผนกวิชาช่างฝีมืองานหัวโขน
ลำดับที่/เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล
๙๓ นายชวัลวัฒน์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
๙๔ นายตฤวรรธน์ สิริคุปตะภาสรรค์
๙๕ นายฐิตธีร์ ฆะระบุตร
๙๖ นายธนพล เหลือจันทร์
๙๗ นายปิยพัทธ์ ยอดยิ่งวรพันธุ์
๙๘ นายพหลเมธ พวงภู่ห้อย
๙๙ นายพีรพัฒน์ พรหมอารักษ์
๑๐๐ นายวชิระ โกมลวิชญ์
๑๐๑ นางสาววริศรา ยมสถิตย์ทับทิม
๑๐๒ นายวรพจน์ วิรัชดิฐ
๑๐๓ นายสุทธิวุฒิ จิรวัฒน์วณิชย์
๑๐๔ นายสันติสุข ขอมีกลาง

วัสดุ - อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสอบปฏิบัติ แผนกช่างฝีมืองานหัวโขน

  • ๑. กระดาษบรู๊ฟ ขนาด A2 จำนวน ๑ แผ่น
  • ๒. ยางลบ
  • ๓. ไม้บรรทัด
  • ๔. กระดานรองเขียน ขนาด A2
ตารางสอบคัดเลือก ปี ๒๕๕๗
วันที่ เวลา วิชา
๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ความรู้ทั่วไป
  ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. วิชาเฉพาะด้าน
  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ
๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ ณ หออุเทศทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย )

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!