แผนกวิชาช่างฝีมืองานปั้น รุ่นที่ ๒๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - แผนกวิชาช่างฝีมืองานปั้น
ลำดับที่/เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล
๕๖ นายคำภา ถวิลบูลย์
๕๗ นายชวัลวิทย์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
๕๘ นายฉัตรชัย สธนกุล
๕๙ นายณัฐนนท์ ศรีสุขวันมงคล
๖๐ นางสาวทิพากร ธรรมมา
๖๑ นายธนาพัทธ์ แดงสีพล
๖๒ นายธีรพงษ์ อ่วมสร้อย
๖๓ นายปัญญา ชูเชิดศักดิ์
๖๔ นายปรีชา โคจรโรจน์
๖๕ ร้อยตรี ไพรัช จุ้ยประเสริฐ
๖๖ นายภานุวัฒน์ หนูพรัด
๖๗ นายภาสรรค์ เชี่ยวจินดากานต์
๖๘ นายภัคพล เลิศขุมทรัพย์
๖๙ นายมนต์ศักดิ์ ชัยวิระเดช
๗๐ นายวสิน ศุภธรรมจารี
๗๑ นายสุริยะ ไวยพุฒ
๗๒ นายฤทัย สนอุป

วัสดุ - อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสอบปฏิบัติ แผนกช่างฝีมืองานปั้น

  • ๑. ดินน้ำมัน ๑ ก้อน
  • ๒. ดินสอ 2B
  • ๓. ไม้บรรทัด
ตารางสอบคัดเลือก ปี ๒๕๕๗
วันที่ เวลา วิชา
๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ความรู้ทั่วไป
  ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. วิชาเฉพาะด้าน
  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ
๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ ณ หออุเทศทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย )

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!