ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๗

ผู้ที่มีรายชื่อดังปรากฏตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒๖ กรุณาเลือกคลิกที่แผนกฯ ที่ท่านสมัครเข้าเรียน เพื่อตรวจสอบรายชื่อของท่าน ตามรายชื่อแผนกวิชาด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเข้าสอบตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

ตารางสอบคัดเลือก ปี ๒๕๕๗
วันที่ เวลา วิชา
๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ความรู้ทั่วไป
  ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. วิชาเฉพาะด้าน
  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ
๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ ณ หออุเทศทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย )

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!