ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒๗ กรุณาเลือกคลิกที่แผนกฯ ที่ท่านสมัครเข้าเรียน เพื่อตรวจสอบรายชื่อของท่าน ตามรายชื่อแผนกวิชาด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเข้าสอบตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

ตารางสอบคัดเลือก ปี ๒๕๕๘
วันที่ เวลา วิชา
๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ความรู้ทั่วไป
  ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. วิชาเฉพาะด้าน
  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ
๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ ณ หออุเทศทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย )

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่ ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเข้าสอบตามกำหนดเวลา เพื่อความไม่ประมาททุกท่านควรมาถึงเวลา ๐๘.๐๐ น.Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!