ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รุ่นที่ ๒๖)

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒๖ กรุณาเลือกคลิกที่แผนกฯ ที่ท่านสมัครเข้าเรียน เพื่อตรวจสอบรายชื่อของท่าน จัดเรียงแยกตามแผนกที่เปิดสอน ดังนี้

ผู้ที่สอบผ่านตามรายชื่อข้างต้น ต้องติดต่อขอรับใบมอบตัวนักศึกษาที่ห้องวิชาการ ในวันและเวลาราชการ

ตาราง : ปฏิทินการศึกษา ปี ๒๕๕๗
วันที่ เรื่อง
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกาศผลสอบ
  ๑. ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ http://www.rcmsc.com
  ๒. เฟสบุ๊คส์ https://www.facebook.com/rcmsc
  ๓. ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ ณ หออุเทศทักสินา
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ลงทะเบียนมอบตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ วันเปิดภาคเรียน

สถานที่มอบตัวนักเรียน ณ ห้องวิชาการ หออุเทศทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพระบรมมหาราชวัง เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้หากท่านไม่มามอบตัวตามกำหนดเวลาข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนฯ

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาในวันมอบตัว

  • ๑. ใบมอบตัวนักศึกษา และ หนังสือค้ำประกัน (เงินประกัน)
  • ๒. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
  • ๓. ค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๑๐ บาท (จะได้รับเงินค่าประกันของเสียหายคืน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อสำเร็จการศึกษา)

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่

ลงประกาศ ณ วันพุธ ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!