ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รุ่นที่ ๒๗)

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒๗ กรุณาเลือกคลิกที่แผนกฯ ที่ท่านสมัครเข้าเรียน เพื่อตรวจสอบรายชื่อของท่าน จัดเรียงแยกตามแผนกที่เปิดสอน ดังนี้

ผู้ที่สอบผ่านตามรายชื่อข้างต้น ต้องติดต่อขอรับใบมอบตัวนักศึกษาที่ห้องวิชาการ ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ

ตาราง : ปฏิทินการศึกษา ปี ๒๕๕๘
วันที่ เรื่อง
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกาศผลสอบ
  ๑. ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ http://www.rcmsc.com
  ๒. ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ ณ หออุเทศทักสินา
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ลงทะเบียนมอบตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันเปิดภาคเรียน

สถานที่มอบตัวนักเรียน ณ ห้องวิชาการ หออุเทศทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพระบรมมหาราชวัง เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้หากท่านไม่มามอบตัวตามกำหนดเวลาข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนฯ

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาในวันมอบตัว

  • ๑. ใบมอบตัวนักศึกษา และ หนังสือค้ำประกัน (เงินประกัน)
  • ๒. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่มอบตัวฯ)
  • ๓. ค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๙๕ บาท (จะได้รับเงินค่าประกันของเสียหายคืน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อสำเร็จการศึกษา)

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนข้างต้นร่วมค่าประกันภัย แต่นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่ทำประกันภัยได้ หากมีอุบัติเหตุใด ๆ เกิดขึ้น นักเรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ทั้งนี้กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่

ลงประกาศ ณ วันพุธ ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!