ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ดังมีรายละเอียดังต่อไปนี้

 • ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
  • เริ่มรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  • สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  • สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  • ประกาศผลสอบ วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  • ลงทะเบียนมอบตัว วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  • วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  • เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • แผนกที่เปิดรับสมัครได้แก่ แผนกงานช่างเขียน แผนกงานช่างปั้น แผนกงานช่างแกะสลัก แผนกงานช่างลายรดน้ำ แผนกงานช่างหัวโขน และแผนกงานช่างฝีมือประดับมุก รวมทั้งสิ้น ๖ แผนก
 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ ๑๕ ปี
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • มีความสนใจ และถนัดทางช่างศิลปกรรมไทย

ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนฯ ต้องนำหลักฐานตัวจริงพร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสารอย่างละหนึ่งแผ่น ดังต่อไปนี้

 • หลักฐานแสดงการจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน และ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

สถานที่รับสมัคร ณ หออุเทศทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย ) ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!