ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๒๕)

ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๒๕) ขอให้ท่านมารายงานตัวและมอบตัว ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ หออุเทสทักสินา ห้องวิชาการ โรงเรียช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพระบรมมหาราชวังในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้หากท่านไม่มามอบตัวตามกำหนดเวลาข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนฯ กรุณาเลือกคลิกที่แผนกฯ ที่ท่านสมัครเข้าเรียน เพื่อตรวจสอบรายชื่อของท่าน ตามรายชื่อแผนกวิชาด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสอบผ่านมีสิทธิ์เข้าเรียนตามแผนกที่ท่านได้สมัครไว้ กรุณามามอบตัว และลงทะเบียนเรียน ในวันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. นำใบรับรองแพทย์ พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ดังมีรายการดังต่อไปนี้

  • ค่าเงินประกันของเสียหาย จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท (จะได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)
  • ค่าวัสดุฝึก จำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท
  • ค่าหัวเข็มขัด จำนวนเงิน ๖๕ บาท
  • ค่าเข็มโรงเรียน จำนวนเงิน ๒๕ บาท
  • ค่าเน็คไท จำนวนเงิน ๑๒๐ บาท
  • ค่ารูปถ่ายและทำบัตรนักเรียน จำนวนเงิน ๕๐ บาท
  • รวมเป็นเงิน ๒,๔๖๐ บาท (จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุที่ต้องชำระเพิ่ม)

ลงประกาศ ณ วันพุธ ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!