ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รุ่นที่ ๒๗)

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ดังมีรายละเอียดังต่อไปนี้

 • ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
  • เริ่มรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ
  • สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันพุธ ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  • สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  • ประกาศผลสอบ วันจันทร์ ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  • ลงทะเบียนมอบตัว วันศุกร์ ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  • วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  • เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • แผนกที่เปิดรับสมัครได้แก่ ๑. แผนกงานช่างเขียน ๒. แผนกงานช่างปั้น ๓. แผนกงานช่างแกะสลัก ๔. แผนกงานช่างลายรดน้ำ ๕. แผนกงานช่างหัวโขน และ ๖. แผนกงานช่างฝีมือประดับมุก รวมทั้งสิ้น ๖ แผนก
 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ ๑๕ ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีความสนใจ และถนัดทางช่างศิลปกรรมไทย
 • รับสมัครทั้งนักเรียนชาย และหญิง

ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนฯ ต้องนำหลักฐานตัวจริงพร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสารอย่างละหนึ่งแผ่น ดังต่อไปนี้

 • หลักฐานแสดงการจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน และ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

สถานที่รับสมัคร ณ หออุเทศทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย ) ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!