ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๒๘)

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ดังมีรายละเอียดังต่อไปนี้

 • ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  • เริ่มรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ
  • สอบข้อเขียนและปฏิบัติ วันพุธ ที่ ๒๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  • สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  • ประกาศผลสอบ วันอังคาร ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  • ลงทะเบียนมอบตัว วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  • วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  • เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 • แผนกที่เปิดรับสมัครได้แก่ ๑. แผนกงานช่างเขียน ๒. แผนกงานช่างปั้น ๓. แผนกงานช่างแกะสลัก ๔. แผนกงานช่างลายรดน้ำ ๕. แผนกงานช่างหัวโขน และ ๖. แผนกงานช่างฝีมือประดับมุก รวมทั้งสิ้น ๖ แผนก
 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีความสนใจ และถนัดทางช่างศิลปกรรมไทย
 • รับสมัครทั้งนักเรียนชาย และหญิง

ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนฯ ต้องนำหลักฐานตัวจริงพร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสารอย่างละหนึ่งแผ่น ดังต่อไปนี้

 • หลักฐานแสดงการจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน และ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

สถานที่รับสมัคร ณ หออุเทศทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย ) ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!