ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๒๙)

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ดังมีรายละเอียดังต่อไปนี้

 • ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  • เริ่มรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ วันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ
  • สอบข้อเขียนและปฏิบัติ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
  • สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ ที่ ๒๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ประกาศผลสอบ วันจันทร์ ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ลงทะเบียนมอบตัว วันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  • วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  • เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • แผนกที่เปิดรับสมัครได้แก่ ๑. แผนกงานช่างเขียน ๒. แผนกงานช่างปั้น ๓. แผนกงานช่างแกะสลัก ๔. แผนกงานช่างลายรดน้ำ ๕. แผนกงานช่างหัวโขน และ ๖. แผนกงานช่างฝีมือประดับมุก รวมทั้งสิ้น ๖ แผนก
 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีความสนใจ และถนัดทางช่างศิลปกรรมไทย
 • รับสมัครทั้งนักเรียนชาย และหญิง

ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนฯ ต้องนำหลักฐานตัวจริงพร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสารอย่างละหนึ่งแผ่น ดังต่อไปนี้

 • หลักฐานแสดงการจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน และ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

เพื่อเป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังงานและเวลา โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนฯ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ผ่านหน้าเว็บไซต์ตามลิงค์ดังต่อไปนี้ http://www.mediafire.com/file/t7me08hkkcva728/58ใบสมัคร-โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย.pdf พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง พร้อมแนบหลังฐานประกอบการสมัครดังแจ้งไว้แล้วข้างต้น ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องวิชาการ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

สถานที่รับสมัคร ณ หออุเทศทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย ) ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่