ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : วิชาช่างแทงหยวก

วิชาช่างแทงหยวก

เป็นวิชาหนึ่งที่จัดอยู่ในงานช่างสิบหมู่ ประเภทงานเครื่องสด งานแทงหยวก คือ การนำเอากาบกล้วย มาทำให้เป็นลวดลายแบบต่างๆ โดยวิธีแทงด้วยมีดแทงหยวก ใช้สำหรับงานประดับตกแต่ง ที่เป็นการชั่วคราว ตัวอย่างเช่น ประดับเบญจารดน้ำ ประดับร้านม้าเผาศพ ประดับจิตกาธาน เป็นต้น

ในวิชาช่างแทงหยวก นักเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง เริ่มจากประวัติความเป็นมาของงานแทงหยวก สกุลช่างต่างๆ ลวดลายที่นิยมใช้กัน วิธีการเลือกหยวกกล้วย การใช้มีดแทงหยวก การลับมีด การบำรุงรักษามีดแทงหยวก การสาบกระดาษสี จนถึงขึ้นตอนการประกอบ ในวิชานี้ครูผู้สอนจะมีการสอบวัดผลเป็นระยะๆ เพื่อประเมินผลการเรียนของนักเรียน

การเรียนการสอนวิชาช่างแทงหยวก

รูปภาพ บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาช่างแทงหยวก ครูผู้สอนกำลังสาธิตการแทงหยวกลายพื้นฐาน ในชั่วโมงปฏิบัติการงานแทงหยวก

“หยวก” คือ ลำต้นกล้วย ที่ลอกออกมาเป็นกาบ หรือแกนอ่อนของลำต้นกล้วย มีสีขาว งานแทงหยวกมักใช้ “หยวก” หรือ “กาบกล้วย” ตานี เพราะมีสีขาวดี และไม่สู้จะเปลี่ยนสีผิวเร็ว

ผลงานสำเร็จของนักเรียนในวิชาช่างแทงหยวก

รูปภาพ ผลงานการแกะสลักหยวกกล้วยเป็นลายหน้ากระดาน ของนักเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) รุ่นที่ ๒๒ ในวิชาเลือกเสรี วิชาช่างแทงหยวกValid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!