ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : วิชาวาดเส้นและองค์ประกอบศิลป์

วิชาวาดเส้นและวิชาองค์ประกอบศิลป์

วิชาวาดเส้น และวิชาองค์ประกอบศิลป์ เป็นอีกสองรายวิชาบังคับ ที่นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนเช่นกัน ซึ่งมีประโยขน์มากต่อนักเรียนศิลปะ และได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริง

ซึ่งในชั้นเรียนครูผู้สอน จะให้นักเรียนเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ทั้งสองวิชานี้จะมีการทดสอบ เพื่อประเมินผลนอกเหนือจากงานที่ครูมอบหมายให้ในชั่วโมงเรียน

งานจัดแสดงผลงานของนักเรียนในวิชาองค์ประกอบศิลป์

รูปภาพ บรรยากาศในการจัดแสดงผลงานของนักเรียนในวิชาองค์ประกอบศิลป์และวาดเส้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒


ตัวอย่างผลงานของนักเรียนวิชาวาดเส้น

รูปภาพ ตัวอย่างผลงานของนักเรียนในวิชาวาดเส้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งจะถูกนำมาจัดแสดงนิทรรศการพร้อมกับวิชาองค์ประกอบศิลป์Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!